Güvendeysek Huzurluyuz
Güvendeysek Huzurluyuz

GÜVENDE İSEK HUZURLUYUZ...

GÜVENDE İSEK HUZURLUYUZ...

Evlerimize, işyerlerimize giriş ve çıkışlarda, alışveriş yaptığımız alışveriş merkezleri ziyaretlerimizde ve daha pek çok yerde, özel güvenlik görevlilerinin kapıda bizleri karşılamaları, güvenlik kontrollerinden geçmemiz, güven ve huzur duymamızı sağlıyor. Zira güven kavramı huzuru da temsil eden bir kavram. 

Sadece iş ve ev ortamları için değil, özellikle eğlence alanlarında huzurla eğlenebilmemiz de yine güvenlik noktalarındaki kontroller ile sağlanabilmektedir. Özel Güvenlik Görevlilerinin yetkileri arasında, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma gibi konular yer almaktadır.

Mevcut şartlara bağlı olarak, Özel Güvenlik Görevlilerinin yetkileri de genişleyebilmektedir. Örneğin; Madde 7/c şıkkında açıklandığı üzere; (Değişik: 23/1/2008 – 5728/544 md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ ıncı maddesine göre yakalama, Madde 7/d şıkkında açıklandığı üzere (Değişik: 23/1/2008 – 5728/544 md.) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama gibi çok daha geniş yetkilere de sahiptirler.

Toplumsal olaylarda, yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girebilmektedirler. Diğer yandan, genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alabilme yetkisine sahiptirler. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama yetkisi, Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme yetkileri mevcuttur.  

Özel Güvenlik Görevlilerinin, “Güvenlik” konusu ile ilgili toplumda pek çok yetkileri olması, toplumsal huzura da büyük katkı sunmaktadır. Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, topluma değer katma, koruma ve güvende tutabilme hedefi ile gönüllü olarak da pek çok kurumsal sosyal sorumluluk çalışması içinde yer almaktadır. AFAD ve AKUT ile birlikte ortaklaşa geliştirdikleri, afet ve iklim krizlerine karşı hazırlıklı olma temelindeki kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve bu konuda Tepe Savunma çalışanlarından oluşan gönüllü “Tepe Hayat Ekibi” bu kapsamdaki gayretlerin değerli göstergeleridir..

  Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri’nin, “güvenlik” anlayışının temeli; “İnsanı, toplumu, doğayı, geleceği bir bütün olarak koruma” anlayışına dayanmaktadır. Sürdürülebilir bir dünya hedefi ile “Özel Güvenlik Hizmeti” sunulmaktadır.  

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için başvuracak kişilerde bazı şartlar aranmaktadır. İçişleri Bakanlığından “Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi” almış kurslara, “özel güvenlik” olma şartı alan kişi müracaat edebilir ve açılan kursa kayıt olabilir. 

Silahlı /Silahsız Özel Güvenlik Olma Şartları aşağıda maddeler halinde şu şekilde açıklanmıştır;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • (Değişik: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • (Değişik: 2/1/2017 – KHK – 680/69 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  3. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 • (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.)
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (1)
 • 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 • (Ek: 2/1/2017 – KHK – 680/69 md.) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

 

Güvenlik Hizmeti sunacak kurum ve kuruluşlar, “Özel Güvenlik Görevlisi” olarak istihdam edecekleri kişilerde bu şartların karşılanması ve gerekli eğitimlerden geçmiş olmaları konularına dikkat etmektedir. Tepe Savunma ve Güvenlik, eğitime verdiği önem ve Bilkent Holding değerlerine bağlı kurumsal yapısı ile, istihdam ettikleri Özel Güvenlik Görevlilerinin sürekli eğitimlerine önem vermektedir.  

Toplumsal huzurun devamında önemli görevler üstlenmiş olan Özel Güvenlik Görevlilerinin sahip olması için gerekli şartlar oldukça kapsamlı olarak tanımlanmıştır. Bu şartları yerine getiren adayların, yetkileri de kanun ile açıklanmıştır. Fiziki güvenlik ile olduğu kadar, elektronik ve teknolojik ekipmanlarla da güçlendirilen güvenlik hizmeti ile her geçen gün daha güvenli yaşam, iş ve eğlence alanları inşa edilmektedir. İnsanoğlunun her daim devam eden gelişme ve ilerleme arzusu, “Özel Güvenlik Hizmeti” alanında da büyük bir hızla devam etmektedir.

YAZAN

DR. BANU YILMAZ

TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DANIŞMANI

TEPE SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. A.Ş. 

Tepe Savunma İçerik Ekibi Fotoğrafı

Tepe Savunma İçerik Ekibi, güvenlik sektöründeki uzman bilgisiyle öne çıkar. Güvenlik sektöründe uzman bir ekip olarak, özel güvenlik görevlileri, güvenlik teknolojileri ve sektörel gelişmeler hakkında kapsamlı içerikler hazırlar. Tepe Savunma içerik ekibi, güvenlik alanındaki güncel gelişmeleri ve çözüm önerilerini paylaşarak okuyucuları bilgilendirir ve sektördeki en güncel trendleri takip eder. Güvenlik bilincini artırmayı ve daha güvenli bir dünya için katkıda bulunmayı amaçlar.