Page 19 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 19

için geçmişi sonlandırmak    Atölyede, Tepe Savunma ve Güvenlik
     gerektiğini, değişim için ilk adımı  şirketi olarak, neleri yapmaya devam
     atmadan önce acil durum hissinin bir  etmek, neleri yapmaktan vazgeçmek,
     ya da üç kişide değil organizasyonun  neleri yapmaya başlamak gerektiği
     tamamında yayılması gerektiğini  başlıklarında düşünüp tartışma
     kavradı. Atölyeye katılanlar, ekibin  fırsatı bulundu. Atölye, beklendiği
     farklı kişilik özellikleriyle aslında  gibi Tepe liderlerinin harekete geçme
     birbirini tamamlayan güçlü bir ekip  enerjisi ve değişim için gerekli pratik
     oluşturacağına, ekipte uzmanlık  araçlarla donanmış olarak yola
     kadar dengeli bir karakter dağılımına  devam etmeleriyle sonuçlandı.
     ihtiyaç olduğuna şahit oldu.
                     Tepe Savunma, Nisan ayında
     Önce bireysel olarak sonra hep  Meander Danışmanlık ekibiyle ikinci
     beraber tartışarak hangi konularda  “Değişim Akıllı Lider” buluşmasını
     değişim yaşamaları gerektiği  gerçekleştirecek. İkinci buluşmanın
     konusuna da odaklanan Tepe   ardından Tepe Savunma olarak 2 ya
     Savunma liderlerine, 2 günlük atölye  da 3 değişim konusu belirlenerek,
     boyunca Meander Danışmanlık   Mayıs ayında değişim için harekete
     rehberlik etti.         geçilmesi planlanıyor.                                                      17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24