Page 21 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 21

oluşuyor. Bu bölümlerin eş zamanlı  pozisyonu belirlemek ve izlenen  uygulanan S/A korumasının
     çalışmasıyla üretilen bilgiler, radyo  rotayı takip etmek için en az üç  (navigasyon mesajında değişlikler
     sinyalleri aracılığıyla yeryüzüne  uydudan gelen sinyallerin GPS  yapılması) 2000 yılında
     gönderiliyor. Sinyallerin toplanması  tarafından algılanması gerekir.  kaldırılmasıyla, alıcıların daha
     ve üç boyutlu konum, yön, zaman,  3 boyutta konum belirlemek için  güvenilir konum bilgilerine ulaşması
     hız bilgileri halinde kullanıcıya  (enlem, boylam ve yükseklik) GPS  mümkün oldu. Bu gelişme, özellikle
     sunulması işlemini ise GPS alıcıları  alıcının dört veya daha fazla uydunun  sivil GPS alıcılarının yaygınlaşmasını
     gerçekleştiriyor.        sinyalini alması gerekir. Kullanıcının  sağladı. Günümüzde farklı amaçlarla
                     konumunun belirlenmesi dışında GPS  tasarlanmış birçok elektronik araç-
     GPS nasıl çalışıyor?      alıcı seyahat hızı, alınan yol, hedefe  gerece GPS sinyallerini toplama ve
     GPS uyduları dünya üzerindeki  olan uzaklık, gündoğumu ve gün  yorumlama özelliğinin de eklendiği
     yörüngelerinde, dünyayı bir günde  batımı süreleri, tüm yolculuk süresi,  dikkati çekiyor. Temelde başka
     iki kez dolaşacak şekilde dönerler  hedefe vurmak için kalan zaman gibi  fonksiyonların ön planda olduğu alt
     ve bu uydular dünyaya sürekli  bilgileri de verebilir. Bu bilgiler bir LCD  teknolojiler olarak adlandırılabilecek
     sinyal gönderirler. Bu sinyaller  ekranı ile kullanıcıya aktarılır. bu grup GPS alıcıları arasında, üç
     GPS alıcıları tarafından algılanır               boyutlu konum belirleme fonksiyonu
     böylece GPS kullanıcısının dünya  GPS uydularının amaca uygun şekilde  bulunan cep telefonları, kol saatleri,
     üzerindeki konumu belirlenir. GPS  çalışabilmeleri için yörünge ve saat  PDA ve PocketPC’leri (avuçiçi
     alıcısı, uydunun yayınladığı sinyalin  bilgilerinin sürekli denetlemesi,  bilgisayarlar) bulunuyor. Diğer
     ne kadar sürede kendisine ulaştığını  gerekli düzeltme mesajlarının belirli  taraftan taksi, ambulans, itfaiye,
     hesaplayarak aradaki mesafeyi  aralıklarla uydulara yüklenmesi  banka ve polis araçlarını izleme-
     belirler. Sinyalin yayınlanması  gerekiyor.          yönlendirme sistemleri, DGPS
     ve algılanması arasında geçen                  (Differential GPS) uygulamaları da
     süre ile GPS kullanıcısının uyduya  Sivil GPS kullanıcılarına güvenlik  bütünüyle GPS teknolojisi üzerine
     olan uzaklığı belirlenir. 2 boyutta  gerekçesiyle 1990 yılından itibaren  geliştirildi.                                                      19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26