Page 23 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 23

Zamanı yönetmek, insanın kendini
     yönetmesi anlamına da gelir. İnsanın
     işine, ailesine, sosyal yaşamına
     ve kendisine ait sorumluluklarını
     etkinlikle yerine getirmesinin
     yaratacağı doyum ve başarı duygusu
     en önde gelen kazançtır. Kıt olan
     kaynakların ve zamanın bilinçli
     olarak kullanılması; üretkenliğin ve
     performansın artması, kariyerde
     ilerleme, kişisel gelişime zaman
     ayırma, kendine güven gibi sonuçları
     doğuracak, bu sonuçlar da maddi ve
     manevi tüm kazançları beraberinde
     getirecektir.

     Bir günün ya da bir iş gününün hangi
     faaliyetlerle geçirildiğini kaydederek  değerlendirmeler yapabilirsiniz. 11.00 arası daha verimli kabul edilir.
     işe başlamak doğru bir adım olabilir.              Öğleye doğru enerji düzeyimiz azalır.
     Yapılan genel hesaplamalara   En iyi zaman, kişinin günlük enerji  Daha sonra saat 15.00 dolaylarında
     bakıldığında, yaşamımızın yüzde  ve verimlilik düzeyinin belirlenerek,  tekrar yükselir.
     32’sini uyuyarak, yüzde 20’sini  önemli ve karmaşık işlerin yüksek
     çalışarak, yüzde 10’unu yemek  enerjili olduğu zaman dilimini ifade  Zaman bilincinizi geliştirin
     yiyerek, yüzde 9’unu seyahat ederek,  eder. Kendimize bir enerji haritası  Zaman bilincini geliştirme
     yüzde 8‘ini kişisel bakım, yüzde 8’ini  çizmeli ve gün içinde en üretken  konusunda, toplumun ve çevrenin
     öğrenerek, yüzde 7’sini bekleyerek,  olabileceğimiz zamanı, en etkin  bilinci etkilidir. Zaman yönetimi
     yüzde 6’sını diğer faaliyetlerle  biçimde kullanmalıyız. Günlük  bireysel bir konu olduğundan,
     geçiriyoruz.          enerji düzeyimiz, vücudumuzun  her şey kişiye bağlıdır. Başarılı bir
                     biyolojik ritmidir. Bioritm olarak  zaman yönetimi için tek bir araç
     Örneğin öncelikle her saat ya da  da adlandırılmaktadır. Herkesin  gerekli ve yeterlidir. Bu da kişinin
     yarım saatte bir; ne iş yaptığınızı,  bioritmi farklı olmakla beraber, bir iş  kendisidir ve öncelikle buna zihinsel
     hangi sürede yaptığınızı, zaman  gününün ilk saatleri genellikle 8.00- olarak hazır olmalıdır. Kişi, başarma
     seçiminizin doğru olup                       isteğine sahipse, kendine
     olmadığını, kaydedebilirsiniz.                   güveniyorsa, değişim isteği ve
     Daha sonra, iş seçiminizin                     mücadele arzusu varsa, gerekli
     doğru olup olmadığını,                       bilgilere sahipse ve yılmadan
     bu işlerin önemli ve acil                      uygulamaya devam ederse bu
     olup olmadığını, optimal                      konuda inanılmadık sonuçlar
     sürede ya da kaliteden ödün                     elde edebilir. "Benim organize
     vermeden en kısa sürede                       olmam mümkün değil,
     yapıp yapmadığınızı, işinizi                    işleri hafife alıp, “nasıl olsa
     nelerin engellediğini veya                     yaparım”, “Zaman yönetilemez,
     kolaylaştırdığını, gerekli                     bu teknikler bana göre değil”
     becerilere ve araçlara sahip                    gibi önyargılar ve “Bırakın da
     olsaydınız daha etkinlikle                     hayatımızı yaşayalım” gibi
     ve daha kısa sürede yapıp                      düşüncelerden kurtulmaya
     yapmayacağınızı analiz edip                     çalışmak gerekiyor.                                                      21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28