Page 15 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 15

sonra şirketlerin büyümesi ile  Departmanınız birden fazla   efektif geldi. Çünkü birbirinden
     paralel olarak finansı ve bütçeyi  şirketten sorumlu. Farklı şirketlerin  bağımsız üç tane firmayı mali
     birbirinden ayırdık. Ben, 2012  finansal yönetiminin tek çatı altında  açıdan yönetmek ve denetlemek
     yılına kadar Bütçe Departmanı'nın  birleştirilmesi uygulamasından  daha zor ve daha fazla iş gücü
     başında yer aldım. 2012 yılından  bahsedebilir misiniz?    gerektiriyor. Bu fikrimizi Bilkent
     sonra Finans Departmanı'nın   Tepe Savunma, Tepe Güvenlik ve  Holding de onayladı.
     yönetimine atandım ve orada   Tepe Servis olarak 2015 yılına kadar
     görevimi devam ettiriyorum.   ortak bir finansal yönetim modeli  Ne zaman başladı bu işleyiş şekli?
                     takip ettik. 2015 yılında Bilintur’u  2012 yılında Tepe Savunma, Tepe
     Finans Departmanı, şirketimizin  da bünyemize kattık. Onun da  Servis ve Tepe Güvenlik ile başladık.
     yaptığı işlerden dolayı kestiği  operasyon ve diğer konulardaki  Bu yıl da aynı çatı altına Bilintur
     faturaların tahsilatı ve tahsil  yönetimi ayrı iken finans yani para  katıldı.
     edilen nakitlerin harcama yerleri  kaynağının yönetimini bir araya
     ile ilgili düzenleme yapan bir  topladık.           4 yıldır uyguladığınız bu yöntemin
     departman. Devlete ve çalışanlara                gözle görülebilir faydaları ne oldu?
     karşı nakdi sorumluluklarımızın  Tepe Savunma, Tepe Servis ve  Şirketlere neler kattı?
     zamanında yerine getirilebilmesi  Tepe Güvenlik firmaları ve ardından  En büyük avantajımız 3 firmanın da
     için müşterilerden sözleşmeleri  katılan Bilintur, birbiriyle organik  nakit performansını görebilmemiz ve
     çerçevesinde gerekli tahsilatları  bağı olan firmalar. Hepsinin  planlayabilmemiz. Bunu yapabilen
     yapıyoruz.           doğuş sebebi birbirini tamamlıyor.  çok fazla firma yok.
                     Bu nedenle bu firmaların mali
     Paranın ne zaman tahsil     kontrolünü tek çatı altında toplama  Her üç firma da çok büyük işler alıyor
     edileceğini, gelen paranın ne zaman  fikri bize hem yönetilebilirlik hem  ve çok fazla müşteriyle çalışıyor.
     havuzda birikeceğini ve ne zaman  de denetlenebilirlik açısından daha  Bu da aynı anda çok fazla konuya
     nereye harcanacağını planlayan bir
     bölüm niteliğindeyiz. Ama işimiz
     bununla bitmiyor. Aynı zamanda
     bu süreçler içerisinde aksayan
     bir konu olursa müdahale etmek,
     müşterilerle ve tadarikçilerle olan
     nakit ilişkilerini yönetmek üzerine
     kurulu bir yapımız var.

     Bunun yanında çeşitli
     enstrümanlarla piyasayı takip
     ederek şirketin parasını yönetmek
     de bizim sorumluluğumuzda.

     Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
     Departmanımız geçen sene
     sonuna kadar 11 kişiydi. Ama 2016
     yılında Bilkent Holding’in de almış
     olduğu bir karar gereği, güçler
     ayrılığı ilkemiz doğrultusunda ve
     muhasebeyi ve finansı birbirinden
     tamamen ayırdık. Şu anda
     departmanımız 6 kişiden oluşuyor.                                                      13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20