Page 29 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 29

Ana Tanrıça heykeli bulunan kaya  km uzunluğunda tematik yürüyüş  ilgili etkinlikler UNESCO Türkiye Milli
     nişleri olarak karşımıza çıkıyor.  ve bisiklet yoludur. Türkiye’deki 17  Komisyonu tarafından da tanınıyor.
     Ana Tanrıça adına inşa edilmiş  kültür yonundan biri olan Frig Yolu
     olmaları nedeniyle de Anadolu’daki  üç farklı noktadan başlayarak Frigya  Frig Yolu ile ilgi ayrıntılı bilgilere yolun
     benzerlerinden ayrılıyor.    topraklarına nüfuz ediyor ve Frig  resmi web sayfasından “frigyolu.
                     uygarlığının kalbi Midas kentinde  com” ulaşılabilir.
     Özellikle Ayazini Antik Kenti, Göynüş,  (Yazılıkaya) buluşuyor. Yol, iki farklı
     Midas-Yazılıkaya Anıtı, Kümbet,  coğrafik bölge (Ege ve İç Anadolu), 4  Kim Bu Frigyalılar?
     Karababa Vadileri, Frig Vadisi’nin en  il (Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir
     çarpıcı eserleri olarak öne çıkıyor.  ve Kütahya) ve 8 ilçe topraklarına
     Yazılıkaya Platformu, vadinin güney  dağılmış 6 mahalle, 44 köy, 5 belde  Frigler önce Bitinya bölgesine
     ucunda; Yazılıkaya Köyü'nün hemen  ve 1 ilçe merkezinden geçiyor.  yerleştiler ve M.Ö. 12. - M.Ö
     batısında yer alıyor. Frigler’in ana               7. yüzyıllar arasında Orta
     tanrıça Kybele’ye tapındıkları en  Yürüyüşçülerin Frig Yolu’nda bilinçli  Anadolu'nun batısına egemen
     önemli kült merkezi Yazılıkaya  ve güvenli bir şekilde yürümelerini  oldular. Ama yeni göç dalgası
     Açıkhava Kutsal Alanı, sonbaharda  sağlamak için yolun tamamı  Frigleri daha iç bölgelere itti.
     gidilebilecek ilginç rotalardan biri. uluslararası standartlarda kırmızı- Frigler önce Sakarya Irmağı
                     beyaz renklerle işaretlenerek  çevresine, ardından batıda Gediz
     Bisikletle ve yürüyerek     67 noktaya bilgilendirici yön  ve Büyük Menderes’in yukarı
     uygarlığın keşfi        tabelaları dikilmiş ve yolun her  vadileri ile doğuda Kızılırmak ve
     Vadideki doğal güzellikleri yürüyerek  türlü dokümantasyonu yapılmış.  Tuz Gökü yöresine yerleştiler.
     ya da bisikletle de keşfetmek  Rota tarifleri ve güzergah üstünde  Friglerin bir bölümü Burdur Gölü,
     mümkün. Frigya Kültürel Mirasını  görülebilecek antik eserler, Türkçe ve  Erciyes Yaylası ve Yeşil Irmak
     Koruma ve Kalkındırma Birliği  İngilizce hazırlanan rehber kitapta  vadisine kadar ilerlediler.
     (FRİGKÜM) desteği ile; Hüseyin Sarı,  anlatılıyor; yola ait GPS verileri ve
     Songül Sonal ve Naci Beytekin’den  4 pafta olarak hazırlanan ayrıntılı  Batıda Gordion kentini başkent
     oluşan gönüllü bir ekip tarafından  harita, kitapla birlikte veriliyor.  edinen Frigler'in ilk kralı Gordios’tu.
     hayata geçirilen Frig Yolu, Friglerin              Frigler Urartularla birleşerek
     izlerini günümüz gezginlerinin  Frig Vadisi'nin özgün tarihi ve doğal  Asurlulara karşı savaştılar. En
     sürmesi için oluşturulmuş 506  dokusundan dolayı Frig Yolu ile  parlak dönemlerini M.Ö. 9.-8.
                                      yüzyıllarda yaşayan Frigler, Hitit
                                      topraklarının neredeyse tümünü
                                      ele geçirdiler. M.Ö. 7'de başa
                                      geçen Gordios'un oğlu efsanevi
                                      kral Midas, Asurlularla anlaşma
                                      yolunu seçti. Midas döneminde
                                      başkent Gordium’un yanı sıra
                                      Midas Kenti ve Pessinus de çok
                                      gelişmişti.

                                      M.Ö. 7’lere doğru Kafkasya’dan
                                      Anadolu'ya giren Kimmerler,
                                      Frigler’in başkenti Gordium’a
                                      kadar ilerlediler. Kenti ele geçirerek
                                      yaktılar. Bu yenilgi karşısında Kral
                                      Midas’ın kendisini öküz kanı içerek
                                      öldürdüğü söylenir.                                                      27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34