Page 14 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 14

Tepe'den      Tepe Servis yöneticilerine
      kapsamlı eğitim

       Tepe Grubu mavi yakalılar kadar yöneticilerin de eğitimine   Programın içeriği
       önem veriyor. Bu kapsamda Tepe Servis ve Yönetim A.Ş’nin    Tepe Servis Akademi’nin Yönetici
       Ağustos ayında başlattığı Tepe Servis Akademi, yönetici     Eğitim Programı’nda katılımcılara
                                       yöneticilik ve liderlikle ilgili ana
       ve yönetici adaylarının “liderlik” ve “yöneticilik” becerilerini  becerilerin kazandırılması ve
       geliştirmeyi amaçlıyor.                     lider yönetici olma yolunda ilk
                                       adımı atmalarına yardımcı olmak
                                       hedefleniyor. Ekip yönetiminde
      Hızla büyüyen Tepe Servis ve  Akademi’de eğitim de veren    donanımlı ve bilgili idareciliğin
      Yönetim A.Ş, en önemli kaynağının  Tepe Servis ve Yönetim Merkez  öneminin kavranmasını
      insan olduğunun bilincinde bir  Bölge Müdürü İnayet Türk, verilen  hedefleyen eğitimlerde, yöneticinin
      şirket olarak eğitim programlarına  eğitimin önemini şu sözlerle  kişisel motivasyonunu nasıl
      azami önem veriyor. Şirketin  anlatıyor: “Bu sektörün en önemli  gerçekleştireceğine dair temel
      kuruluşundan bugüne kadar    kaynağı insan. Firmalara şöyle bir  teknikler, işletmelerde kalıcı
      devam eden mavi yaka eğitimleri  baktığınızda, elimizdeki kaynakların  başarının sağlanması, kurumun
      planlı ve verimli bir şekilde tüm  aynı olduğunu göreceksiniz.  stratejik hedefleri ile uyumlu,
      Türkiye projelerinde devam   Aramızdaki en büyük fark eğitim  yüksek performans göstermeye
      ederken yönetici kadrosuna verilen  ve organizasyon yeteneğimiz. Tüm  odaklanmış, motive olmuş
      eğitimleri tek bir çatı altında  eğitim çalışmalarımızın amacını tek  takımların oluşturulmasıkonularına
      toplamak, yeni bir organizasyon  bir cümle ile özetlersek, ‘topluma ve  yer veriliyor. Yönetici Eğitim
      ve yeni bir enerji yaratmak için  sektöre hizmet etmek’ diyebiliriz.”  Programı, her kademe yönetici
      Tepe Servis Akademi kuruldu. İki  Eğitime, halen projelerde çalışan  ve yönetici adayının, yönetim ve
      yıldır üzerinde çalışılan Tepe Servis  proje şefi/proje sorumlusu ve vardiya  liderlik becerilerinin uygulamalı
      Akademi, ilk eğitim programını  amirleri ile uzman kadrosundan bir  olarak geliştirilmesini, tüm yönetim
      9 Ağustos 2016 tarihinde sekiz  üst seviyeye terfi etmesi düşünülen  süreçlerinde profesyonel bir anlayışın
      yöneticinin katılımıyla başlattı.  çalışanlar katılıyor.    yerleştirilmesini hedefliyor.


   12  EKİM 2016
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19