Page 16 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 16

Tepe'den
      getireceğini düşündük. Kriterleri  değerlendirmelerimizi müteakip 26  uygulamalara kadar tam bir eğitim   Eğitimleri kimler verecek?
      belirledik ve aday seçim sürecini  arkadaşımızın bu eğitime uygun  paketi tasarlandı. Eğitim hizmetleri   Eğitimler, Tepe Akademi üzerinden
      başlattık.           olduğuna komisyon olarak karar  birimimiz tarafından da son şekli       online verilecek. Fakat canlı eğitimler
                      verdik. Kasım ayı içerisinde de  verildi.                   birim yöneticilerimiz ya da eğitimin
      Bu eğitim programıyla ne    adaylarımıza gerekli geri bildirimleri                     özelliğine binaen şirket harici
      amaçlanıyor?          yaptık.             Eğitimler üç aşamalı gerçekleşecek.      eğitmenler tarafından verilecek.
      Eğitim programı ile amaçlanan,                  Öncelikle eğitime katılması uygun
      öncelikle operasyonel yönetim  Eğitime katılacaklarda aranan  görülen adaylara belirlenmiş eğitim      Bu eğitimlerden kaç kişinin
      şeklinin daha dinamik, daha sonuç  kriterler neler?       takvimine uygun olarak eğitim         faydalanması planlanıyor?
      odaklı olmasıdır.        Öncelikle yüksek öğrenim görmüş  hizmetleri birimi tarafından Tepe      26 arkadaşımız daha önce ifade
                      ya da halen okuyor olması, Tepe  Akademi portalı üzerinden online       ettiğim gibi eğitime başlayacak,
      Eğitim süresini başarı ile   Savunma bünyesinde belli bir   eğitim ataması yapılacak. Atanan       başarılı olanlar içinden ise direktörlük
      tamamlayacak arkadaşlarımızın  süredir görev yapıyor olması,  eğitimin başarı ile tamamlanmasını      operasyonel ihtiyaçlarına bağlı
      kendi içlerinden yetiştikleri diğer  herhangi bir disiplin suçu işlememiş  müteakip ilgili birim yöneticileri  olarak 10 ya da 12 arkadaşımızın
      güvenlik görevlisi arkadaşlarımız ile  olması gibi bir takım kriterler  tarafından bu kez adaylara sınıf   Tepe Savunma Fiziki Güvenlik
      daha kolay iletişim kurabileceğini,  bulunuyor.         ortamında bu eğitimin kısa          Operasyon şefliklerine atamaları
      ihtiyaçları ve eksikleri çok daha kolay             bir tekrarı yapılarak bir sınav        yapılacak.
      tespit edebileceğini, hizmet verilen  Eğitim programı nasıl bir içerikten  uygulanacak ve bir sonraki eğitimin
      tesisler için uygulamaya ve risklerin  oluşuyor? Verilecek eğitimler,  ataması yapılarak süreç işletilecek.  Diğer birimler için de gereksinimlere
      azaltılmasına yönelik daha net  modüller hakkında bilgi verebilir                       bağlı olarak ilave atamalar olacağını
      güvenlik çözümleri üretebileceğini  misiniz?          Eğitim paketinin “başarı” ile         düşünüyoruz.
      düşünüyoruz.          Eğitim programı Ocak 2017    tamamlanmasını müteakip yine
                      ikinci yarısında başlayacak.   oluşturulacak bir sınav komisyonu       Eğitim ne kadar sürecek? Daha
      Eğitime kimler katılacak?    Müfredat birim yöneticilerimiz  tarafından yazılı, sözlü ve de        sonra tekrarlanacak mı?
      2016’nın Ağustos ayında     tarafından hazırlandı. Şirketin  uygulamaya yönelik üç aşamalı        İlk eğitim Ocak 2017’nin ikinci
      duyurumuzu yaptık. Ben dahil  tüm uygulamaları hakkında, bazı  son bir sınav yapılacak, bu         yarısında başlayacak ve Ekim
      11 yöneticimizden oluşan bir  kısımları ziyadesiyle ayrıntılı, bazı  değerlendirme sonrasında da      2017’de tamamlanacak. Ancak
      komisyon tarafından ilk elemeleri  kısımları sadece bilinmesi gereken  şirket içi operasyon, muhasebe ya   aslında resmi olmasa dahi eğitimi
      geçen 196 adayımız ile yazılı sınav  kadarıyla, ama özlük işlerinden  da personel birimlerine atamalar    başlatmış durumdayız. 16 Aralık
      ve mülakat gerçekleştirdik. Nihai  lojistiğe, finanstan operasyonel  gerçekleştirilecek.           günü gerçekleşen 2016-2. Yönetim
                                                              Gözden Geçirme Toplantısı'na bu
                                                              arkadaşlarımız da katıldılar, diğer
                                                              yöneticiler ile tanıştılar, şirketin  Bu eğitimin hem çalışanlara  projenin diğer çalışanlarımız
                                                              2016 senesini nasıl geçirdiğini,  hem de Tepe Savunma ve    için de bir motivasyon kaynağı
                                                              hedeflerini, vizyonunu, gelecek yıla  Güvenlik’e katkılarının ne olacağını  olacağını, şirketimize duydukları
                                                              ilişkin planlamalarını gördüler ve  düşünüyorsunuz?      aidiyet duygusunu pekiştireceği
                                                              sanıyorum ki kendileri için de epeyce  Oldukça yüksek katkısı ve faydası  kanaatindeyiz.
                                                              faydalı olmuştur.        olacağını değerlendirmekteyiz.
                                                                                              Şirket olarak ise onların deneyimleri
                                                              Tekrarlanacak mı kısmına gelirsek  Öncelikle güvenlik görevlisi olarak  ile şirketin kurumsal yapısını
                                                              evet, çünkü güvenlik sektörü başta  çalışan arkadaşlarımıza bir kariyer  birleştirerek daha dinamik, yenilikçi,
                                                              ülkemiz olmak üzere diğer tüm  fırsatı sunuyoruz. Kendilerini  sorunlara çabuk ve kalıcı çözümler
                                                              ülkeler için de çok önemli ve sürekli  ispatlayan arkadaşlarımızın  üretebilen, gelecek vadeden, uzun
                                                              büyüme gösteren, iç dinamikleri  operasyonel birimlerde daha  soluklu çalışılmak istenen bir şekilde
                                                              sürekli değişen bir sektör. Bu  yüksek yönetici kademelerine  sektördeki konumumuzu korumak
                                                              yüzden de tekrarının olacağını  gelebilmelerinin ilk adımlarını  ve sağlamlaştırmak istiyoruz ve
                                                              düşünüyoruz.          atıyoruz. Aynı zamanda bu    böyle olacağına inanıyoruz.   14  OCAK 2017                                                                                                    15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21