Page 17 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 17

Tepe'den
 getireceğini düşündük. Kriterleri  değerlendirmelerimizi müteakip 26  uygulamalara kadar tam bir eğitim  Eğitimleri kimler verecek?
 belirledik ve aday seçim sürecini  arkadaşımızın bu eğitime uygun  paketi tasarlandı. Eğitim hizmetleri  Eğitimler, Tepe Akademi üzerinden
 başlattık. olduğuna komisyon olarak karar  birimimiz tarafından da son şekli  online verilecek. Fakat canlı eğitimler
 verdik. Kasım ayı içerisinde de  verildi. birim yöneticilerimiz ya da eğitimin
 Bu eğitim programıyla ne  adaylarımıza gerekli geri bildirimleri  özelliğine binaen şirket harici
 amaçlanıyor? yaptık. Eğitimler üç aşamalı gerçekleşecek.  eğitmenler tarafından verilecek.
 Eğitim programı ile amaçlanan,  Öncelikle eğitime katılması uygun
 öncelikle operasyonel yönetim  Eğitime katılacaklarda aranan  görülen adaylara belirlenmiş eğitim  Bu eğitimlerden kaç kişinin
 şeklinin daha dinamik, daha sonuç  kriterler neler?  takvimine uygun olarak eğitim  faydalanması planlanıyor?
 odaklı olmasıdır.  Öncelikle yüksek öğrenim görmüş  hizmetleri birimi tarafından Tepe  26 arkadaşımız daha önce ifade
 ya da halen okuyor olması, Tepe  Akademi portalı üzerinden online  ettiğim gibi eğitime başlayacak,
 Eğitim süresini başarı ile  Savunma bünyesinde belli bir  eğitim ataması yapılacak. Atanan  başarılı olanlar içinden ise direktörlük
 tamamlayacak arkadaşlarımızın  süredir görev yapıyor olması,  eğitimin başarı ile tamamlanmasını  operasyonel ihtiyaçlarına bağlı
 kendi içlerinden yetiştikleri diğer  herhangi bir disiplin suçu işlememiş  müteakip ilgili birim yöneticileri  olarak 10 ya da 12 arkadaşımızın
 güvenlik görevlisi arkadaşlarımız ile  olması gibi bir takım kriterler  tarafından bu kez adaylara sınıf  Tepe Savunma Fiziki Güvenlik
 daha kolay iletişim kurabileceğini,  bulunuyor. ortamında bu eğitimin kısa  Operasyon şefliklerine atamaları
 ihtiyaçları ve eksikleri çok daha kolay  bir tekrarı yapılarak bir sınav  yapılacak.
 tespit edebileceğini, hizmet verilen  Eğitim programı nasıl bir içerikten  uygulanacak ve bir sonraki eğitimin
 tesisler için uygulamaya ve risklerin  oluşuyor? Verilecek eğitimler,  ataması yapılarak süreç işletilecek.  Diğer birimler için de gereksinimlere
 azaltılmasına yönelik daha net  modüller hakkında bilgi verebilir  bağlı olarak ilave atamalar olacağını
 güvenlik çözümleri üretebileceğini  misiniz?  Eğitim paketinin “başarı” ile  düşünüyoruz.
 düşünüyoruz.  Eğitim programı Ocak 2017  tamamlanmasını müteakip yine
 ikinci yarısında başlayacak.  oluşturulacak bir sınav komisyonu  Eğitim ne kadar sürecek? Daha
 Eğitime kimler katılacak?  Müfredat birim yöneticilerimiz  tarafından yazılı, sözlü ve de  sonra tekrarlanacak mı?
 2016’nın Ağustos ayında  tarafından hazırlandı. Şirketin  uygulamaya yönelik üç aşamalı  İlk eğitim Ocak 2017’nin ikinci
 duyurumuzu yaptık. Ben dahil  tüm uygulamaları hakkında, bazı  son bir sınav yapılacak, bu  yarısında başlayacak ve Ekim
 11 yöneticimizden oluşan bir  kısımları ziyadesiyle ayrıntılı, bazı  değerlendirme sonrasında da  2017’de tamamlanacak. Ancak
 komisyon tarafından ilk elemeleri  kısımları sadece bilinmesi gereken  şirket içi operasyon, muhasebe ya  aslında resmi olmasa dahi eğitimi
 geçen 196 adayımız ile yazılı sınav  kadarıyla, ama özlük işlerinden  da personel birimlerine atamalar  başlatmış durumdayız. 16 Aralık
 ve mülakat gerçekleştirdik. Nihai  lojistiğe, finanstan operasyonel  gerçekleştirilecek.  günü gerçekleşen 2016-2. Yönetim
     Gözden Geçirme Toplantısı'na bu
     arkadaşlarımız da katıldılar, diğer
     yöneticiler ile tanıştılar, şirketin  Bu eğitimin hem çalışanlara  projenin diğer çalışanlarımız
     2016 senesini nasıl geçirdiğini,  hem de Tepe Savunma ve    için de bir motivasyon kaynağı
     hedeflerini, vizyonunu, gelecek yıla  Güvenlik’e katkılarının ne olacağını  olacağını, şirketimize duydukları
     ilişkin planlamalarını gördüler ve  düşünüyorsunuz?      aidiyet duygusunu pekiştireceği
     sanıyorum ki kendileri için de epeyce  Oldukça yüksek katkısı ve faydası  kanaatindeyiz.
     faydalı olmuştur.        olacağını değerlendirmekteyiz.
                                     Şirket olarak ise onların deneyimleri
     Tekrarlanacak mı kısmına gelirsek  Öncelikle güvenlik görevlisi olarak  ile şirketin kurumsal yapısını
     evet, çünkü güvenlik sektörü başta  çalışan arkadaşlarımıza bir kariyer  birleştirerek daha dinamik, yenilikçi,
     ülkemiz olmak üzere diğer tüm  fırsatı sunuyoruz. Kendilerini  sorunlara çabuk ve kalıcı çözümler
     ülkeler için de çok önemli ve sürekli  ispatlayan arkadaşlarımızın  üretebilen, gelecek vadeden, uzun
     büyüme gösteren, iç dinamikleri  operasyonel birimlerde daha  soluklu çalışılmak istenen bir şekilde
     sürekli değişen bir sektör. Bu  yüksek yönetici kademelerine  sektördeki konumumuzu korumak
     yüzden de tekrarının olacağını  gelebilmelerinin ilk adımlarını  ve sağlamlaştırmak istiyoruz ve
     düşünüyoruz.          atıyoruz. Aynı zamanda bu    böyle olacağına inanıyoruz. 14 OCAK 2017                                               15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22