Page 29 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 29

Gezgin
     Bir kültür merkezi                       güzel örneklerinden biri sayılan yapı,
     olarak Konya
 “Şeb-i Arus” Konya, gerek mimari açıdan gerekse             iç kısmındaki kabartma ve çinilerle
                                     göz alıyor.
     yetiştirdiği düşünürler ve bilim
 ile özdeşleşen şehir:  adamları açısından Anadolu’nun         İnce Minareli Medrese: Medrese,
     merkez noktalarından birini
                                     hadis ilmi öğretilmek üzere 1264
                                     yılında Selçuklu Sultanı II. İzzeddin
     oluşturuyor. Özellikle 12. yüzyılın ilk
 Konya  yarısından itibaren dünyanın bilim      Karatay Medresesi Keykavus’un veziri Sahip Ata
                                     Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış.
     ve sanat merkezi olma özelliğini
     kazanan Konya, başta İran olmak
     üzere, Türk-İslam dünyasının her
     tarafından düşünür ve bilim insanları  olarak kullanılmış. Alâeddin Camii’nin  Nasreddin Hoca Türbesi: Konya’nın
                                     Akşehir ilçesindeki türbe, 12 köşeli
     için bir cazibe noktası oldu. Mevlana  de yer aldığı tepe, bugün mesire yeri  ve külahlı çatısı ile dikkat çekiyor.
     Celaleddin Rumi, Bahaeddin Veled,  olarak kullanılıyor.    Ana türbedeki mermer sandukada
     Muhyiddin Arabi, Sadreddin Konevi,               Nasreddin Hoca’nın ölüm tarihinin
     Şemsi Tebrizi, Kadı Burhaneddin  Mevlana Müzesi: Mimar Bedrettin  tersten yazılmış olması, Hoca’nın
     gibi bilgin mutasavvıflar ve filozoflar,  Tebrizi tarafından yapılan 16 dilimli  yaşama bakışını da simgeliyor.
     eserlerini Konya’da hazırladılar. Yine  bu yapı, çinilerle kaplı. Müzenin
     Nasreddin Hoca da güldüren ve  girişindeki Sabır Taşı ise yekpare
     düşündüren fıkraları ile Konya’nın  mermerden oyularak yapılmış
     kültür ve sosyal hayatına büyük katkı  olmasıyla dikkat çekiyor. Rivayete
     sağladı.            göre, bu taşı bir kişi çocuk yaşında
                     oymaya başlamış ve bu işlemi ancak
     Bu kültür mirası, bugün de çeşitli  torunu tamamlayabilmiş.
     etkinliklerle sürdürülüyor. Aralık
     ayının ilk Pazar gününden 17 Aralık’a  Karatay Medresesi: Selçuklu
     kadar devam eden Mevlânâ Haftası,  dönemini yansıtan medrese,
 Orta Anadolu’nun insanlık, kültür ve dinler tarihi açısından  olarak da adlandırılabilir. En gelişmiş  5 Temmuz’da başlayan Akşehir  günümüzde Çini Eserler Müzesi
 en önemli şehirlerinden biri olan Konya, Mevlana’nın ölüm  Neolitik Çağ yerleşim merkezlerinden  Nasreddin Hoca şenlikleri, 25-30  olarak hizmet veriyor. Selçuklu taş  Nasreddin Hoca Türbesi
 Çatalhöyük de Konya sınırları içinde
     Ekim Âşıklar Bayramı, 9 Eylül Cirit
                     işçiliğinin günümüze kadar gelen en
 yıl dönümlerinde düzenlenen Şeb-i Arus törenleriyle de  yer alıyor.  Yarışmaları ve 5 Ağustos’ta başlayan
 her sene binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. bir aylık Konya Fuarı, yerli ve yabancı
 Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler ve  binlerce turisti şehre çekiyor.
 “Ya olduğun gibi görün ya  9000 yıl öncesine dayanıyor.           Makedonlar gibi bölgesel güçlerin
 göründüğün gibi ol.”  M.Ö 7000’li yıllardan itibaren çeşitli  hakimiyet kurduğu Konya, Roma  Nereleri görmeli?
 medeniyetlere ev sahipliği yapan  döneminde İkonia olarak anılmaya  Ne yemeli?
 Nasıl ki bu söz Mevlana Celaleddin  Konya, bu anlamda bir “müze şehir”  başladı. Bu isim daha sonra  Mevlana Müzesi, Alaeddin Camii,
 Rumi ile özdeşleşmişse, Konya da  Konya’ya dönüştü. Doğu Roma, yani  Sahip Ata Külliyesi, Karatay
 Mevlana ile özdeşleşmiş bir şehir.  Bizans İmparatorluğu’nun ardından  Medresesi, İnce Minareli Medrese,
 Mevlana Müzesi’nden Şeb-i Arus  Selçuklu hakimiyetine giren Konya,  Sultan Selim Camii gibi önemli
 törenlerine kadar pek çok gerekçeyle  Süleyman Şah tarafından Anadolu  mimari eserler Konya sınırları içinde
 yıl boyu yerli ve yabancı turist  Selçukluları’nın ilk başkenti ilan  yer alıyor.
 çeken Konya, Orta Anadolu’nun  edildi. Daha sonra yaklaşık 200 yıl
 kültür merkezlerinden biri olarak  Karamanoğulları Beyliği yönetiminde  Alâeddin Tepesi: Konya’nın en yüksek
 tanımlanıyor.  kalan Konya, Fatih Sultan Mehmet  noktası olan Alâeddin Tepesi; Frig,
 Herakles Lahdi döneminde bir Osmanlı vilayetine  Hellen, Roma, Bizans, Selçuklu ve
 Konya’nın geçmişi neredeyse  Konya Arkeoloji Müzesi dönüştü. Osmanlı zamanında yerleşim alanı  Mevlana Müzesi 26 OCAK 2017                                               27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34