Page 26 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 26

Zaman Yolcusu                                                                                   Güvenlik Penceresi
                                       filtreleme de yeni bir alternatif       Dünyada güvenlik
                                       haline geldi. Hız bilgisini alan darbe
                                       (pulse) tabanlı radarlarda hemen
                                       uygulamaya konulan bu teknoloji,
                                       hava şartlarını ve hava trafiğini       harcamaları yüzde 10 arttı
                                       gözlemlemede yeni ufuklar açtı.

                                       Bütçe dostu mikrodalga tasarımlar                                       gözetim ürünleri ilk sırada yer
                                       çıkmadan önce, CW ve FM-CW için                                        alırken pazarın yüzde 54’lük
                                       anten tasarımlarında da ayrı alıcı                                      kısmını oluşturuyor. Gözetim
                                       ve verici antenler kullanılıyordu.                                      ürünlerini, yüzde 23,5’lik pay ile
                                       1960’lı yılların sonunda ise tek                                       alarm sistemleri, yüzde 22,5 pay
                                       bir anten kullanan trafik radarları                                      ile kontrol ürünleri (anti terör
                                       üretime geçti. On yıl sonra ise                                        sistemleri) takip ediyor.
                                       dairesel polarizasyonun yerini lineer
                                       polarizasyon aldı ve hem X hem K                                       Güvenlik sektörüne yapılan büyük
                                       bandında işleyen ferrit ikileyicilere                                     yatırımlar bu alanda var olan
                                       geçildi.                                                   teknolojilerin geliştirilmesini ve
      fayda sağlayacaktı. Cihazın                                                                          kullanılan sistemlerin güvenlik
      patentini alıp “telemobiloskop” adını              Radar tabancanın atası                                            düzeylerinin hızla yükselmesini
      veren Hülsmeyer, beklediği ilgiyi                Radar teknolojisini kullanarak hız                                      de sağlıyor. Küresel trend olarak
      göremediği için üretime girmedi.                 ölçümü yapan ilk radar tabancası                                       akıllı cihaz kullanımlarındaki artış
                                       John L. Barker Sr. ve Ben Midlock                                       ve nesnelerin interneti (Internet
      Karayolu trafiğinde kullanılan                  tarafından İkinci Dünya Savaşı’nda                                      of things / IoT) kavramının geniş
      Doppler radarların gelişimi ise İkinci              Connecticut’ta geliştirildi. Bu aygıtın                                    kitlelerin hayatına girmesi ile
      Dünya Savaşı sırasında gerçekleşti.               o dönemde amacı, PBY Catalina adlı                                      güvenlik alanındaki akıllı ve entegre
      Gece operasyonlarına destek                   amfibi uçağın zemine inerken aldığı                                      çözümler yaygınlaşıyor. Kitleselleşen
      amacıyla ABD Donanması’nın hava                 hasarı en aza indirmekti. Barker                                       ve ulaşılabilirliği artan yüksek
      araçları içi geliştirilen FM radarlar,              ve Midlock, kahve tenekelerinden                                       teknolojili savunma ve güvenlik
      UHF spektrumunda çalışıyor ve Yagi                mikrodalga rezonatörü yaparak bir                                       ürünleri, kurumlar, şirketler ve
      antenle iletim yapıyordu. Bu sayede               Doppler radar hazırladılar. Bu aygıt                                     bireysel kullanıcılar için önemli
      bombardıman uçakları özellikle                  iniş pistinin sonuna yerleştirildi                                      avantajlar yaratıyor.
      gemi hedeflerine yaklaşırken en iyi               ve alçalmakta olan uçağa doğru
      hızda seyrediyordu.                       yöneltilerek iniş hızı ölçüldü. Savaş                     2016 yılında dünya gelinde güvenlik  Geride bıraktığımız yılda ülke
                                          sonrasında testler Merritt                       harcamaları yüzde 10 oranında  genelinde yaşanan terör saldırılarının
      Daha sonraki Doppler sistemleri                      Parkway’de devam                           artarken, yapılan harcama 27  da etkisiyle kamu kuruluşları,
      ise piyade ve yüzey gemileri için                     etti. 1947 yılında                         milyar doları geçti. Toplumsal  belediyeler, havalimanları, askeri
      mobil yer gözetlemeye olanak  bir performansa              Connecticut Eyalet                         terör olaylarının her geçen gün  tesisler, emniyetler ve inşaat
      tanıyacak hafiflikteydi. Bu aygıtlar  ulaşabilmek için büyük       Polisi tarafından test                       şiddetiniartırdığı Türkiye’de ise son  şirketleri başta olmak üzere pek
      araç ve piyade hareketlerini gece  analog filtreler kullanıyordu.    edilen sistem, iki yıl                        6 yılda savunma endüstrisine 25,5  çok sektör ve kurum rotasını
      boyu izliyor, ayrıca zorlu hava  Tüm aygıtların analog olması     sonra polislerin cezai                         milyar lira harcama yapıldı.  güvenliğe çevirdi. 2016 yılında Road
      koşullarında da savaş taktiklerine  nedeniyle artan ağırlık, bu   yaptırım için kullandığı bir                                       Blocker, Yüksek Güvenlikli Mantar
      rehberlik ediyordu. Günümüzde  cihazların havada kullanımını gece  aşırı hız kontrol mekanizması                       Türkiye’nin savunma amaçlı   Bariyer, Güvenlik Duvarları, Entegre
      çoğu ülkede “radar tabanca” olarak  operasyonlarıyla sınırlandırdı. halini aldı. 1948’de New                         harcamaları, alınan iç güvenlik  Araç Altı Görüntüleme Sistemi gibi
      bilinen sistem, bu aygıtın çok daha                 York’ta kullanılmaya başlanan                       önlemleriyle birlikte milli gelirin  güvenlik ve anti-terör sistemlerine
      küçük ve portatif bir versiyonudur.  Yetmişli yıllarda mikro işlemcilerin  radar, o günden sonra dünyanın                  yüzde 5’ini oluşturuyor. Güvenlik  her zamankinden daha fazla
      İlk Doppler radar setlerinde makul  kullanıma sunulmasıyla, dijital  dört bir yanına hızla yayıldı.                     çözümlerine yönelik harcamalarda  yatırım yapıldı.   24  MAYIS 2017                                                                                                    25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31