Page 6 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 6

Odak
      bir başka faktör. Önceleri tesislerde                                                      Eğitim başlıkları ise şunlardan  Endüstriyel tesislerde
      sadece hırsızlık gibi eylemlere karşı                                                      oluşuyor:
      önlem alan sistemler bulunurken                                                         • Yangına müdahale ve önleme  güvenlik görevlilerinin
      değişen risk faktörleri ve gelişen                                                        • Acil durum yönetimi      sorumlulukları
      teknoloji ile birlikte tesislerde                                                        • İlk yardım
      yangın, gaz kaçağı, su baskını                                                                           ¬ Yangın, sabotaj, terör, kaza,
      gibi insan güvenliğini tehdit eden                                                        • İletişim ve stres yönetimi   toplu eylem ve doğal afetlere
      diğer unsurlar da kontrol edilir hale                                                      • Elektronik güvenlik sistemleri karşı hazırlanmış acil durum
      geldi. En büyük gelişimin elektronik                                                       • X-Ray cihazları        eylem planlarını uygulamak.
      sistemler yanında personele verilen                                                       • Genel güvenlik kuralları    ¬ Her türlü hırsızlık, şantaj
      eğitimler sayesinde bilinçlenmenin                                                        • Özel güvenlik görevlisinin yetki,      ve kavgayla, ürün kaybını
      artması konusunda olduğu                                                              görev ve sorumlulukları    önleyici faaliyetlerde
      görülüyor. Güvenlik sisteminde                                                          • Ülkemiz ve dünyadaki terör   bulunmak.
      ne tek başına fiziki önlemin ne                                                          örgütleri ve eylemleri     ¬ Personelin, ziyaretçilerin
      de elektronik sistemin yeterli                                                          • Şüpheli paket, şüpheli şahıs  ve müteahhit firma
      olmadığını söylemek mümkün.                                                                            çalışanlarının kartlı giriş
      Dolayısıyla günümüz endüstriyel                                                                          kontrol sistemi, turnike
      tesis güvenliğinde her iki unsurun                                                       Tepe Savunma ve          geçiş sistemleri ve metal
      birlikte etkin olarak kullanılması  koklama detektörleri ve X-Ray  ve denetimini ve aksaklıkların                      Güvenlik Sistemleri fark      detektörlerle giriş-çıkış
      önem taşıyor.          güvenlik cihazları bulunuyor. Bunun  raporlanmasını sağlıyor. Bu da                      yaratıyor             kontrollerini yapmak.
                      yanı sıra özellikle tüm elektronik  güvenlik görevlisinin elektronik                     200’e yakın endüstriyel tesise
      Tesislerde Devriye Tur     sistemlerin kontrol edildiği CCTV  anlamda kontrolünün sağlanması                       hizmet veren Tepe Savunma      ¬ Erken algılama ve uyarı
      Kontrol Sistemi kullanılıyor  merkezinin olması tesisler için  anlamına geliyor.                              ve Güvenlik Sistemleri özellikle  sistemleri, kamera ve bariyer
      Endüstriyel tesislerin olmazsa  önemli. Tepe Güvenlik’in tesislerde                                      otomotiv, kimya, petrokimya,    sistemleri ile tesis çevre
      olması elektronik güvenlik   uzaktan erişimli (online) Devriye  Personel seçimi ve                             enerji, sigara ve tekstil alanlarında  güvenliğinin kontrolünü
      sistemleri arasında kamera,   Tur Kontrol Sistemi bulunuyor. Bu  eğitimine önem veriliyor                          yoğunlaşıyor. 80 ilde organizasyon  sağlamak.
      alarm, yangın algılama sistemi,  sistem, Tepe Alarm İzleme Merkezi  Endüstriyel tesislerde güvenlik                     yapısının olması, hizmet kalitesi   ¬ Görev alanında can ve
      aydınlatma, el detektörleri, kapı  tarafından 24 saat takip edilerek  personelinin seçimi ve eğitimi                     açısından operasyonel kanadının  mal güvenliğinin ve kamu
      detektörleri, patlayıcı madde  güvenlik faaliyetlerinin anlık kontrol  de en önemli konuların arasında                    güçlü olması, kısa zaman içerisinde  düzeninin sağlanması,
                                       yer alıyor. Endüstriyel tesislerde                      aksiyon alabilmesi Tepe Savunma ve  suç işlenmesinin
                                       görevlendirilecek personel          özelliklerine ve personelin görev  Güvenlik Sistemlerini farklı kılan ve  önlenmesi, taşınması ya da
                                       seçiminde Tepe Savunma ve           tanımına uygun olarak hizmet içi  tercih edilmesini sağlayan faktörler  bulundurulması yasaklanan
                                       Güvenlik Sistemleri’nin genel         eğitimler veriliyor. Örneğin kimyasal  arasında yer alıyor. Ayrıca personelin  her türlü silah, patlayıcı
                                       personel alım kriterlerinin yanında      üretim tesislerinde görevlendirilecek  düzenli eğitilmesi, sektörel  madde veya eşyanın
                                       başka kriterler de devreye giriyor.      güvenlik görevlilerine “Kimyasal  eğitimlerle gelişiminin sağlanması  tespit edilmesi amacıyla
                                       Tesiste üretilen ürün ve bununla       Tesis Güvenliği” eğitimi veriliyor.  ve denetimin ön planda tutulmasıda  ziyaretçileri dedektörle,
                                       ilgili alınacak güvenlik tedbirleri göz    Bunun yanında personel eğitimine  şirketin güçlü yönlerini oluşturuyor. x-ray cihazından geçirerek
                                       önünde bulundurularak personelin       önem veren Tepe Savunma ve                     kontrol etmek veya kanunda
                                       sağlık durumu da önem taşıyor.        Güvenlik Sistemleri’nin yıl içinde  Tepe Savunma ve Güvenlik   belirtilen durumlarda
                                       Bunun yanında endüstriyel tesislerin     verilen düzenli eğitimleri bulunuyor.  Sistemleri, bundan önceki 20 yılda  gerektiğinde üst aramasının
                                       özel alanlar olması nedeniyle bu       Bu kapsamda her ay veya 3 ayda  olduğu gibi Endüstri 4.0 çağında  yapılmasını sağlamak.
                                       alanlarda tecrübesi olan personelin      bir birkaç farklı konuda periyodik  da endüstriyel tesis güvenliğinde   ¬ 5188 Sayılı Yasa kapsamında
                                       seçilmesine de dikkat ediliyor.        hizmet içi ve mesleki formasyon  çağın gereklerine ayak uydurarak  ve firmaların güvenliğe
                                                              eğitimleri veriliyor. Bu eğitimler Tepe  müşterilerinin ihtiyaçlarını tam  yönelik özel talimatları
                                       Personel görevlendirildikten sonra      Akademi E-Learning ve danışmanlar  olarak karşılayacak en etkin  doğrultusunda belirtilen
                                       da 5188 sayılı yasa gereği zorunlu      aracılığıyla veya kurum içi uzman  güvenlik hizmetlerini vermeye  talepleri yerine getirmek.
                                       kılınan eğitimlerin dışında tesisin      eğitmenler tarafından veriliyor. devam edecek.   4   MAYIS 2017                                                                                                    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11