Page 7 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 7

Odak
 bir başka faktör. Önceleri tesislerde   Eğitim başlıkları ise şunlardan  Endüstriyel tesislerde
 sadece hırsızlık gibi eylemlere karşı   oluşuyor:
 önlem alan sistemler bulunurken      • Yangına müdahale ve önleme   güvenlik görevlilerinin
 değişen risk faktörleri ve gelişen    • Acil durum yönetimi      sorumlulukları
 teknoloji ile birlikte tesislerde     • İlk yardım
 yangın, gaz kaçağı, su baskını                        ¬ Yangın, sabotaj, terör, kaza,
 gibi insan güvenliğini tehdit eden    • İletişim ve stres yönetimi   toplu eylem ve doğal afetlere
 diğer unsurlar da kontrol edilir hale   • Elektronik güvenlik sistemleri karşı hazırlanmış acil durum
 geldi. En büyük gelişimin elektronik   • X-Ray cihazları         eylem planlarını uygulamak.
 sistemler yanında personele verilen    • Genel güvenlik kuralları     ¬ Her türlü hırsızlık, şantaj
 eğitimler sayesinde bilinçlenmenin    • Özel güvenlik görevlisinin yetki,      ve kavgayla, ürün kaybını
 artması konusunda olduğu          görev ve sorumlulukları     önleyici faaliyetlerde
 görülüyor. Güvenlik sisteminde      • Ülkemiz ve dünyadaki terör   bulunmak.
 ne tek başına fiziki önlemin ne       örgütleri ve eylemleri      ¬ Personelin, ziyaretçilerin
 de elektronik sistemin yeterli      • Şüpheli paket, şüpheli şahıs  ve müteahhit firma
 olmadığını söylemek mümkün.                         çalışanlarının kartlı giriş
 Dolayısıyla günümüz endüstriyel                       kontrol sistemi, turnike
 tesis güvenliğinde her iki unsurun    Tepe Savunma ve          geçiş sistemleri ve metal
 birlikte etkin olarak kullanılması  koklama detektörleri ve X-Ray  ve denetimini ve aksaklıkların  Güvenlik Sistemleri fark  detektörlerle giriş-çıkış
 önem taşıyor. güvenlik cihazları bulunuyor. Bunun  raporlanmasını sağlıyor. Bu da  yaratıyor kontrollerini yapmak.
 yanı sıra özellikle tüm elektronik  güvenlik görevlisinin elektronik  200’e yakın endüstriyel tesise
 Tesislerde Devriye Tur  sistemlerin kontrol edildiği CCTV  anlamda kontrolünün sağlanması  hizmet veren Tepe Savunma   ¬ Erken algılama ve uyarı
 Kontrol Sistemi kullanılıyor merkezinin olması tesisler için  anlamına geliyor. ve Güvenlik Sistemleri özellikle  sistemleri, kamera ve bariyer
 Endüstriyel tesislerin olmazsa  önemli. Tepe Güvenlik’in tesislerde  otomotiv, kimya, petrokimya,  sistemleri ile tesis çevre
 olması elektronik güvenlik  uzaktan erişimli (online) Devriye  Personel seçimi ve  enerji, sigara ve tekstil alanlarında  güvenliğinin kontrolünü
 sistemleri arasında kamera,  Tur Kontrol Sistemi bulunuyor. Bu  eğitimine önem veriliyor yoğunlaşıyor. 80 ilde organizasyon  sağlamak.
 alarm, yangın algılama sistemi,  sistem, Tepe Alarm İzleme Merkezi  Endüstriyel tesislerde güvenlik  yapısının olması, hizmet kalitesi   ¬ Görev alanında can ve
 aydınlatma, el detektörleri, kapı  tarafından 24 saat takip edilerek  personelinin seçimi ve eğitimi  açısından operasyonel kanadının  mal güvenliğinin ve kamu
 detektörleri, patlayıcı madde  güvenlik faaliyetlerinin anlık kontrol  de en önemli konuların arasında  güçlü olması, kısa zaman içerisinde  düzeninin sağlanması,
 yer alıyor. Endüstriyel tesislerde    aksiyon alabilmesi Tepe Savunma ve  suç işlenmesinin
 görevlendirilecek personel  özelliklerine ve personelin görev  Güvenlik Sistemlerini farklı kılan ve  önlenmesi, taşınması ya da
 seçiminde Tepe Savunma ve  tanımına uygun olarak hizmet içi  tercih edilmesini sağlayan faktörler  bulundurulması yasaklanan
 Güvenlik Sistemleri’nin genel  eğitimler veriliyor. Örneğin kimyasal  arasında yer alıyor. Ayrıca personelin  her türlü silah, patlayıcı
 personel alım kriterlerinin yanında  üretim tesislerinde görevlendirilecek  düzenli eğitilmesi, sektörel  madde veya eşyanın
 başka kriterler de devreye giriyor.  güvenlik görevlilerine “Kimyasal  eğitimlerle gelişiminin sağlanması  tespit edilmesi amacıyla
 Tesiste üretilen ürün ve bununla  Tesis Güvenliği” eğitimi veriliyor.  ve denetimin ön planda tutulmasıda  ziyaretçileri dedektörle,
 ilgili alınacak güvenlik tedbirleri göz  Bunun yanında personel eğitimine  şirketin güçlü yönlerini oluşturuyor. x-ray cihazından geçirerek
 önünde bulundurularak personelin  önem veren Tepe Savunma ve        kontrol etmek veya kanunda
 sağlık durumu da önem taşıyor.  Güvenlik Sistemleri’nin yıl içinde  Tepe Savunma ve Güvenlik  belirtilen durumlarda
 Bunun yanında endüstriyel tesislerin  verilen düzenli eğitimleri bulunuyor.  Sistemleri, bundan önceki 20 yılda  gerektiğinde üst aramasının
 özel alanlar olması nedeniyle bu  Bu kapsamda her ay veya 3 ayda  olduğu gibi Endüstri 4.0 çağında  yapılmasını sağlamak.
 alanlarda tecrübesi olan personelin  bir birkaç farklı konuda periyodik  da endüstriyel tesis güvenliğinde   ¬ 5188 Sayılı Yasa kapsamında
 seçilmesine de dikkat ediliyor. hizmet içi ve mesleki formasyon  çağın gereklerine ayak uydurarak  ve firmaların güvenliğe
     eğitimleri veriliyor. Bu eğitimler Tepe  müşterilerinin ihtiyaçlarını tam  yönelik özel talimatları
 Personel görevlendirildikten sonra  Akademi E-Learning ve danışmanlar  olarak karşılayacak en etkin  doğrultusunda belirtilen
 da 5188 sayılı yasa gereği zorunlu  aracılığıyla veya kurum içi uzman  güvenlik hizmetlerini vermeye  talepleri yerine getirmek.
 kılınan eğitimlerin dışında tesisin  eğitmenler tarafından veriliyor. devam edecek. 4 MAYIS 2017                                               5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12