Page 16 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 16

14  TEPE’DEN                                                                                      HABERLER 15
         İletişim kampanyamızın hazırlık  İletişim kampanyasını hangi  kampanyamızın detaylarını basınla  Tepe Grubu üst yönetimi,
         sürecinde pazar araştırmalarının  kanallarda duyuracaksınız? paylaştık.
         sonuçlarını inceledik ve marka  Kampanyamızın duyurusunu 360                    iki günlük eğitimde buluştu
         konumlandırması çalışmalarımızı  derece tüm mecralarda yapacağız.  Tepe Savunma çeşitli iş
         yaptık. “Köklü, uzman, güven  Hedef kitlemizin medya tüketim  kollarında kurumsal müşterilere
         duyulan, öncü” kavramları, bizi  alışkanlığı olan mecralardan  hizmet veriyor. Yaşanan      Tepe Savunma, Tepe Güvenlik, Tepe
         rakiplerimizden en fazla ayıran ve  efektif bir medya satın alma planı  değişimlerin müşterilere  Servis, BCC Catering, Tepe İş Sağlığı
         öne çıkaran marka çağrışımlarıydı.  yaptık. Çizgi üzerinde iki ulusal  yansıması nasıl olacaktır? ve Güvenliği’nden oluşan Bilkent
         Samimi iletişim tonunu     kanalda prime time’da reklam  Kurumsal anlamda şirketimizde     Holding Kurumsal Hizmetler Grup
         kullandığımız koruyan, savunan,  spotumuz dönecek. Bunları alt  yapılan bütün değişimlerin    Şirketleri’nin direktör ve üzeri üst
         kollayan, dengeli marka imajımız  bant ve ulusal internet kanallarında  temelindeki amaç, müşteri  yönetim kadroları, “Birlikte Daha
         hakkında mesaj vermeyi hedefledik. çıkacağımız pre-roll’larla  memnuniyeti. “Aramızdaki      Güçlüyüz” mottosuyla 8-9 Temmuz
                        destekleyeceğiz. Teknolojinin  bağ” temamızı oluştururken de    2017’de Sapanca’da ortak bir
         “Aramızdaki bağı görebiliyor  bize sağladığı pazarlama   müşterimize verdiğimiz değer ve    eğitimde buluştu.
         musunuz?” yaratıcı yaklaşımını  yöntemlerini de kampanyamızın  bağlılığımızı aktarmayı hedefledik.
         benimsedik. Hedefimiz ise,   duyurusu için yoğun bir şekilde                   Bilkent Kurumsal Hizmetler İnsan
         aramızdaki bağın derinliğini ve  kullanacağız. Bacon cihazları ve  Pazarın genel görünümünü    Kaynakları ve Organizasyonel
         kapsamını vurgulamak...    akıllı telefonlarda segmentasyon  ve potansiyelini nasıl      Gelişim Direktörü Burcu Dilek Diler,
                        hedefli push notifikasyonlarımız  değerlendiriyorsunuz?       programın asıl çıkış noktasının
         Tepe Savunma ve Güvenlik olarak  olacak. Potansiyel müşteri hedefli  Türkiye’de özel güvenlik sektörü,  üst yönetim kadrolarının Bilkent  destek duygusunu geliştiren ve
         markamız ile müşterilerimiz ve  sektör haberlerinde görünürlük  personel sayısı ve ciro bakımından  Holding’in dört ana ortak değeri  motivasyonu artıran Direk, iletişimi
         kamuoyu arasında, bunun yanında  yaratacağız. YouTube ve sosyal  her yıl ortalama yüzde 7-8 civarında  olan “gelişim, güvenirlik, bağlılık  destekleyen Uçan Halı, bağlılık ve
         çalışma arkadaşlarımızın birbiri  medya hesaplarımızdan reklam  büyüyor. Pazarda yaklaşık 1400  ve saygınlık” kapsamında bir araya  birlikte hareket etmeyi sağlayan
         arasında güvene dayalı bir bağ var.  kampanyamızın yayılmasını ve  şirket faaliyet gösteriyor. Bunlar  gelmesi olduğunu belirtiyor. Zirve Yolu gibi eğlenceli yüksek
         Bunların her birisini kampanya  farkındalığın artmasını sağlayacağız. arasında 15 güvenlik görevlisiyle             aktivitelerle katılımcılar, hem
         boyunca işlenmiş örnekler olarak               hizmet veren de, bizim gibi 12     Sinerji Eğitim ve Danışmanlık’ın  keyifli hem de verimli bir eğitim
         göreceksiniz. Aramızdaki bağ güven,  Ayrıca kampanyadan önce  bin kişiyle çalışan da var. Bizim  katkılarıyla düzenlenen ve 34  geçirdiler; geribildirimler ve gelişim
         saygı ve uzmanlığa dayanıyor ve bu  hedeflerimizi anlattığımız bir  farkımız, kurumsal ve müşteri  yöneticinin katıldığı gelişim  programının ilk çıktıları bunu
         bağ 25 yıldır artarak güçlendi. basın toplantısı gerçekleştirerek  odaklı yaklaşımımız. Hedefimiz,  programında ekip olarak hareket  destekledi.
                                       önümüzdeki sene çift rakamlı      etme becerilerini geliştirmek, ekip
                                       büyüme elde etmek ve organik      içi iletişimi güçlendirmek ve güven  Sürdürülebilirliği ilke edinen İnsan
                                       büyümeyi sağlamak.           duygusunu pekiştirmek üzerine  Kaynakları stratejisi kapsamında
                                                           kurulu içerik ve etkinlikler ön  bu gelişim programının her sene
                                       2017’de büyüme hedefiniz nedir?    plana çıktı.          gelişerek devam edeceğini belirten
                                       Bugün Tepe Savunma ve Güvenlik                    Diler, “Birlikte Daha Güçlüyüz”
                                       olarak, 12 bin çalışanımız ve 500   Ortak hedef ve dayanışmayı   gelişim programını kademe kademe
                                       milyon liraya ulaşan ciromuzla     güçlendiren Değer Taşları, takım  tüm çalışanlara yaygınlaştırmayı
                                       sektörümüzde ilk sırada yer alıyoruz.  içi güveni pekiştiren Radar,  hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
                                       Amacımız, liderliğimizi devam
                                       ettirmek. Ancak sektörün sıkıntıları,
                                       özellikle güvenlik personeli temin   Tepe Savunma, OHSAS belgesini yeniledi
                                       ve idamesinde yaşanan sorunlar,
                                       bundan sonraki dönemlerin
                                       daha zor olacağını gösteriyor. O    Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, Temmuz ayında
                                       nedenle sektörel değişimlere ve     gerçekleştirilen denetimler sonrasında OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı
                                       gereksinimlere göre yenilikçilik    ve Güvenliği belgesini yeniledi. Yapılan denetimler sonucunda,
                                       anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz.  Tepe Savunma’nın 5186 Sayılı Kanuna Uygun Özel Güvenlik Hizmeti
                                                           Verilmesi ve 5188 Sayılı Kanuna Uygun Silahlı ve Silahsız Olmak
                                       Özel güvenlik hizmetlerine duyulan   Üzere Sertifikalı Özel Güvenlik Eğitimi Verilmesi kapsamında
                                       ihtiyaç ve beklentiler her geçen gün  standart gereksinimlerine uygun olduğu bir kez daha kanıtlandı.
                                       artıyor. Biz de 12 bin çalışanımızla,
                                       sektör lideri bir firma olarak,     BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanan “İş Sağlığı ve
                                       insan kaynağına ve inovasyona      Güvenliği” standardı olan OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği ile
                                       verdiğimiz değerle büyüyoruz. 25    ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu İş Sağlığı
                                       yıla yaklaşan sektör deneyimimizi    ve Güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek,
                                       güncel gelişmeler ile birleştirerek   sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı
                                       sürekli değişen ihtiyaçlara eksiksiz  yönetmek amacını taşıyor. Ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden
                                       yanıt vermeye çalışıyoruz. Sektörde   çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standart
        Tepe Savunma
       Pazarlama Müdürü                         bulunduğumuz pozisyonu         olan OHSAS 18001, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
       Nigar Koyuncuoğlu                        koruyabilmek adına sürekli gelişmek   yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken, iş ortamının sürekli
                                       ve değişmek zorundayız; öncelikli    iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi de artırıyor.
                                       hedefimiz de bu.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21