Page 17 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 17

14 TEPE’DEN                                     HABERLER 15
 İletişim kampanyamızın hazırlık  İletişim kampanyasını hangi  kampanyamızın detaylarını basınla  Tepe Grubu üst yönetimi,
 sürecinde pazar araştırmalarının  kanallarda duyuracaksınız? paylaştık.
 sonuçlarını inceledik ve marka  Kampanyamızın duyurusunu 360  iki günlük eğitimde buluştu
 konumlandırması çalışmalarımızı  derece tüm mecralarda yapacağız.  Tepe Savunma çeşitli iş
 yaptık. “Köklü, uzman, güven  Hedef kitlemizin medya tüketim  kollarında kurumsal müşterilere
 duyulan, öncü” kavramları, bizi  alışkanlığı olan mecralardan  hizmet veriyor. Yaşanan  Tepe Savunma, Tepe Güvenlik, Tepe
 rakiplerimizden en fazla ayıran ve  efektif bir medya satın alma planı  değişimlerin müşterilere  Servis, BCC Catering, Tepe İş Sağlığı
 öne çıkaran marka çağrışımlarıydı.  yaptık. Çizgi üzerinde iki ulusal  yansıması nasıl olacaktır? ve Güvenliği’nden oluşan Bilkent
 Samimi iletişim tonunu  kanalda prime time’da reklam  Kurumsal anlamda şirketimizde  Holding Kurumsal Hizmetler Grup
 kullandığımız koruyan, savunan,  spotumuz dönecek. Bunları alt  yapılan bütün değişimlerin  Şirketleri’nin direktör ve üzeri üst
 kollayan, dengeli marka imajımız  bant ve ulusal internet kanallarında  temelindeki amaç, müşteri  yönetim kadroları, “Birlikte Daha
 hakkında mesaj vermeyi hedefledik. çıkacağımız pre-roll’larla  memnuniyeti. “Aramızdaki  Güçlüyüz” mottosuyla 8-9 Temmuz
 destekleyeceğiz. Teknolojinin  bağ” temamızı oluştururken de  2017’de Sapanca’da ortak bir
 “Aramızdaki bağı görebiliyor  bize sağladığı pazarlama  müşterimize verdiğimiz değer ve  eğitimde buluştu.
 musunuz?” yaratıcı yaklaşımını  yöntemlerini de kampanyamızın  bağlılığımızı aktarmayı hedefledik.
 benimsedik. Hedefimiz ise,  duyurusu için yoğun bir şekilde  Bilkent Kurumsal Hizmetler İnsan
 aramızdaki bağın derinliğini ve  kullanacağız. Bacon cihazları ve  Pazarın genel görünümünü  Kaynakları ve Organizasyonel
 kapsamını vurgulamak... akıllı telefonlarda segmentasyon  ve potansiyelini nasıl  Gelişim Direktörü Burcu Dilek Diler,
 hedefli push notifikasyonlarımız  değerlendiriyorsunuz? programın asıl çıkış noktasının
 Tepe Savunma ve Güvenlik olarak  olacak. Potansiyel müşteri hedefli  Türkiye’de özel güvenlik sektörü,  üst yönetim kadrolarının Bilkent  destek duygusunu geliştiren ve
 markamız ile müşterilerimiz ve  sektör haberlerinde görünürlük  personel sayısı ve ciro bakımından  Holding’in dört ana ortak değeri  motivasyonu artıran Direk, iletişimi
 kamuoyu arasında, bunun yanında  yaratacağız. YouTube ve sosyal  her yıl ortalama yüzde 7-8 civarında  olan “gelişim, güvenirlik, bağlılık  destekleyen Uçan Halı, bağlılık ve
 çalışma arkadaşlarımızın birbiri  medya hesaplarımızdan reklam  büyüyor. Pazarda yaklaşık 1400  ve saygınlık” kapsamında bir araya  birlikte hareket etmeyi sağlayan
 arasında güvene dayalı bir bağ var.  kampanyamızın yayılmasını ve  şirket faaliyet gösteriyor. Bunlar  gelmesi olduğunu belirtiyor. Zirve Yolu gibi eğlenceli yüksek
 Bunların her birisini kampanya  farkındalığın artmasını sağlayacağız. arasında 15 güvenlik görevlisiyle  aktivitelerle katılımcılar, hem
 boyunca işlenmiş örnekler olarak  hizmet veren de, bizim gibi 12  Sinerji Eğitim ve Danışmanlık’ın  keyifli hem de verimli bir eğitim
 göreceksiniz. Aramızdaki bağ güven,  Ayrıca kampanyadan önce  bin kişiyle çalışan da var. Bizim  katkılarıyla düzenlenen ve 34  geçirdiler; geribildirimler ve gelişim
 saygı ve uzmanlığa dayanıyor ve bu  hedeflerimizi anlattığımız bir  farkımız, kurumsal ve müşteri  yöneticinin katıldığı gelişim  programının ilk çıktıları bunu
 bağ 25 yıldır artarak güçlendi. basın toplantısı gerçekleştirerek  odaklı yaklaşımımız. Hedefimiz,  programında ekip olarak hareket  destekledi.
 önümüzdeki sene çift rakamlı  etme becerilerini geliştirmek, ekip
 büyüme elde etmek ve organik  içi iletişimi güçlendirmek ve güven  Sürdürülebilirliği ilke edinen İnsan
 büyümeyi sağlamak. duygusunu pekiştirmek üzerine  Kaynakları stratejisi kapsamında
    kurulu içerik ve etkinlikler ön  bu gelişim programının her sene
 2017’de büyüme hedefiniz nedir? plana çıktı. gelişerek devam edeceğini belirten
 Bugün Tepe Savunma ve Güvenlik   Diler, “Birlikte Daha Güçlüyüz”
 olarak, 12 bin çalışanımız ve 500  Ortak hedef ve dayanışmayı  gelişim programını kademe kademe
 milyon liraya ulaşan ciromuzla  güçlendiren Değer Taşları, takım  tüm çalışanlara yaygınlaştırmayı
 sektörümüzde ilk sırada yer alıyoruz.  içi güveni pekiştiren Radar,  hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
 Amacımız, liderliğimizi devam
 ettirmek. Ancak sektörün sıkıntıları,
 özellikle güvenlik personeli temin  Tepe Savunma, OHSAS belgesini yeniledi
 ve idamesinde yaşanan sorunlar,
 bundan sonraki dönemlerin
 daha zor olacağını gösteriyor. O  Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, Temmuz ayında
 nedenle sektörel değişimlere ve  gerçekleştirilen denetimler sonrasında OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı
 gereksinimlere göre yenilikçilik  ve Güvenliği belgesini yeniledi. Yapılan denetimler sonucunda,
 anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tepe Savunma’nın 5186 Sayılı Kanuna Uygun Özel Güvenlik Hizmeti
    Verilmesi ve 5188 Sayılı Kanuna Uygun Silahlı ve Silahsız Olmak
 Özel güvenlik hizmetlerine duyulan  Üzere Sertifikalı Özel Güvenlik Eğitimi Verilmesi kapsamında
 ihtiyaç ve beklentiler her geçen gün  standart gereksinimlerine uygun olduğu bir kez daha kanıtlandı.
 artıyor. Biz de 12 bin çalışanımızla,
 sektör lideri bir firma olarak,  BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanan “İş Sağlığı ve
 insan kaynağına ve inovasyona  Güvenliği” standardı olan OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği ile
 verdiğimiz değerle büyüyoruz. 25  ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu İş Sağlığı
 yıla yaklaşan sektör deneyimimizi  ve Güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek,
 güncel gelişmeler ile birleştirerek  sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı
 sürekli değişen ihtiyaçlara eksiksiz  yönetmek amacını taşıyor. Ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden
 yanıt vermeye çalışıyoruz. Sektörde  çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standart
 Tepe Savunma
 Pazarlama Müdürü bulunduğumuz pozisyonu  olan OHSAS 18001, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
 Nigar Koyuncuoğlu koruyabilmek adına sürekli gelişmek  yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken, iş ortamının sürekli
 ve değişmek zorundayız; öncelikli  iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi de artırıyor.
 hedefimiz de bu.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22