Page 5 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 5

2 ODAK                                         ODAK  3
                                  girdikten sonra görülebilecek riskler
                                  ve bunların önlem önerileri her proje
                                  başladıktan sonra ikinci bir analizle
                                  mutlaka müşteriye sunuluyor.

                                  Önemi giderek artıyor
                                  Risk analizi, son zamanlarda giderek
                                  önemini artırdı. Öyle ki eskiden
                                  sadece bir projenin parçası olan
                                  risk analizi, artık sadece risklerinin
                                  farkında olmak isteyen şirketler
                   Günümüzde özel         tarafından tek başına bir hizmet
                   güvenliğin en önemli      olarak da istenebiliyor.
                   adımı risk analizi. Proje   Her ne kadar risk analizinin önemi
                   başlangıcında yapılan     herkes tarafından daha fazla
                                  anlaşılsa da bazı hizmet alan
                   risk analizi, projenin     şirketler analizde belirtilen önlemleri
                   başarılı olması için      yatırımdan kaçınarak yerine
                   birinci koşul olurken,     getirmeme yoluna gidebiliyorlar.
                                  Ancak bu durumda sorumluluk
                   proje süresince düzenli    hizmeti alan müşteride oluyor.
                   yapılan analizler ise     Konu hakkında bilgi aldığımız Tepe
                                  Savunma Süreç Yönetimi Direktörü
                   güvenlik tehditlerinin     Mustafa Altun, risk analizinin
                   oluşmadan           önemini bir örnekle anlatıyor:

                   önlenmesini sağlıyor.     Lüks bir sitede zemin katta bulunan
                                  ve pencereleri açık bırakılan bir
                                  evde hırsızlık olayı yaşanır. Ev sahibi,
                                  güvenlik şirketi aleyhine zararın
                                  karşılanması için dava açar. Hakim,
                                  konuyu bilirkişiye havale eder.
                                  Bilirkişi de konuyu incelemek için
                    İ ster büyük ister küçük olsun,  risk analizi raporunu ister.
                     tüm özel güvenlik projelerinin
                     başarısı, iyi yapılan bir  Risk analizi raporunda güvenlik
                   risk analizinden geçiyor. Proje  şirketi, giriş katlardaki dairelerin kapı
                   başlangıcında güvenlik uzmanları  ve pencerelerine alarm sisteminin
                   tarafından alanda yapılan ve  konulması ve dekoratif demirlerle
                   güvenlik risklerini ortaya koyan  kapatılması gerektiğini belirtmiş,
                   analiz çalışmalarında mevcut  aydınlatılması ve kamera sistemi
                   risklere uygun güvenlik önlemleri de  konulması gereken noktaları
                   belirlenerek müşteriye sunuluyor.  belirlemiştir. Ancak site yönetimi
                   Burada önemli olan, risk analizinin  bütçe olmadığı gerekçesiyle bu
                   müşterinin beyanına göre değil,
                                  önerileri yerine getirmemiştir..
 ÖZEL                güvenlik uzmanının alanı bizzat  Dolayısıyla bilirkişi, özel güvenlik
                                  şirketinin danışmanlık görevini
                   incelemesiyle yapılması. Ancak
 GÜVENLİĞİN             bu koşullarda doğru bir sonuca
                   ulaşılabiliyor.


 EN ÖNEMLİ              Tepe Savunma, alanında tecrübeli
                   çalışanları sayesinde sektörde risk
                   analizini en doğru ve isabetli yapan
 ADIMI:               şirketler arasında bulunuyor. Tepe Savunma, alanında

                   Tepe Savunma, proje başlamadan
                                  tecrübeli çalışanları sayesinde
 RİSK ANALİZİ            önce yaptığı risk analizini proje  sektörde risk analizini en doğru ve
                   başladıktan 1 ay sonra tekrarlıyor.
                   Çünkü bazı tehditler, projenin
                   içinde yaşamaya başlamadan önce  isabetli yapan şirketler arasında
                   algılanamayabiliyor. Ancak işin içine bulunuyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10