Page 13 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 13

SÖZ ÇALIŞANIN 11
                                  güvenliği devriye ve ara devriyeyle
                                  sağlıyoruz. Hastanemizde geçerli
                                  güvenlik kodlarımız bulunuyor. Bir
                                  olay olduğunda telefonlarımıza o
                                  olayın kodu ve konumu düşüyor.
                                  O konuma en yakın personel
                                  en geç 30 saniye içinde orada
                                  oluyor. Güvenlik görevlisi olay
                                  yerinin güvenliğini sağlıyor ve
                                  kodun türüne göre hareket ediyor.
                                  Takviye personel gerekirse amire
                                  bilgi veriliyor ve anında bölgeye
                                  takviye yapılıyor. Burası akıllı bir
        Güvenlik Müdürü                   bina. Yangın ikaz sistemimiz var
        Mehmet Mayda
                                  ve hastanenin her tarafı CCTV ile
                                  gözetim altında tutuluyor.”

    Isparta Şehir Hastanesi Güvenlik  Ama burada gelenler genelde  Mehmet Mayda ise hastanenin
    Müdür Yardımcısı Ümit Kılınç  hastalar olduğu için biraz nazlı ve  büyüklüğünün güvenlik önemleri
    da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden  gergin bir profil gözlenebiliyor. O  için bir zorluk teşkil etmediğini,
    Jandarma Astsubay olarak emekli  nedenle her zaman güler yüzlü  CCTV sayesinde bu zorluğun
    olduktan sonra güvenlik sektöründe  olmanız burada bir kat daha fazla  üstesinden geldiklerini belirtirken
    çalışmaya başladı ve Mayda ile  önem taşıyor. Güvenliği sağlamanın  kendilerini en çok zorlayan
    birlikte inşaat sürecinden bu yana  dışında herkese yardımcı olmak  konuları şöyle aktarıyor: “Aslında
    Isparta Şehir Hastanesi’nde görev  zorundasınız. Nazik davranmanız,  bizi en çok zorlayanlar yoğunluk
    yapıyor.           ayrıştırmadan herkese hizmet  zamanlarındaki anlayışsız
                   etmeniz gerekiyor.”      hastalar. Örneğin acillerde alkollü
    Mayda ve Kılınç’ın hastanenin                şahıslarla karşılaşabiliyoruz. Silahlı
    inşaatından itibaren güvenlikten  İnsan yoğunluğuna teknolojik  yaralama gibi olaylar geldiği zaman
    sorumlu olarak çalışmaları  destek             sıkıntı yaşanabiliyor. Hastaneye
    Hastane’nin açılışında ve sonrasında  Mayda, Isparta Şehir Hastanesi’nde  silahla girmek isteyenlerle
    büyük avantaj sağlamış. Çünkü  güvenliğin kritik önemini ise şöyle  karşılaşabiliyoruz. Kurallara
    güvenliğin hangi noktalarda, nasıl  ifade ediyor: “Hastaneye her gün  uymak istemeyenler olabiliyor.
    sağlanması gerektiği hakkında çok  6000-7000 hasta, 4000-5000’e yakın  Sağlık görevlilerine saldırma
    önceden fikir sahibi olabilmişler.  refakatçi, 3000’e yakın çalışan,  girişiminde bulunanlarla her
    Ekip de Tepe Savunma’nın verdiği  toplamda 15.000-18.000 kişi giriş  zaman karşılaşabiliyoruz. Ama
    eğitimler sayesinde zorlanmadan  çıkış yapıyor. Bu kadar yoğunluğun  personelimizin tecrübesi ve iyi
    tesise ve göreve hızla adapte olmuş. yaşandığı bir yerde güvenlik tabii  eğitimi sayesinde bu zorlukların
                   ki çok kritik. Bu kadar yoğun  hepsini rahatça aşıyoruz. Şu
    Şehir Hastaneleri’nin güvenliği  giriş çıkışın olduğu bir ortamda  ana kadar olumsuz bir durumla
    diğer hastanelerden çok farklı şüphelileri süzmek, herkese  karşılaşmadık.”
    Isparta Şehir Hastanesi’nin diğer  yardımcı olmak, suç işlenmişse
    tesislerden oldukça farklı olduğunu  suçluları yakalayabilmek kolay bir
    belirten Ümit Kılınç, “Diğer  süreç değil. Bu konuda teknolojiden
    hastanelerde güvenlik üç-beş  yararlanıyoruz. Hastanemiz akıllı
    kişi ile hizmet verir. Biz ise hem  sistemlerle donatılmış durumda.
    buranın bir Kamu Özel İşbirliği ile  Yangın sistemleri, otomatik geçişli
    işletilmesi hem de Tepe Savunma  kapılar, kartlı geçiş sistemleri gibi
    ve Güvenlik’in konuya büyük önem  tüm sistemlerin kontrolü bizde
    vermesi sayesinde oldukça kalabalık  olduğu için zorlanmıyoruz” diyor.
    bir ekiple hizmet veriyoruz. Bu
    açıdan diğer hastanelerden oldukça  Sağlık çalışanlarına ya da hasta
    farklıyız” diyor.       ve hasta yakınlarına yapılan sözlü
                   ve fiili saldırıların engellenmesinin
    Mehmet Mayda ise tesisin farkını şu  işlerinin önemli bir parçası
    sözlerle aktarıyor: “Diğer tesislerin  olduğuna değinen Kılınç, alınan
    etrafını fiziki engelle kapatırsınız.  önlemleri şöyle sıralıyor: “Bu gibi
    Bir giriş ve bir çıkış noktası vardır.  durumlar için daha önceden
    Burada ise 66 giriş çıkış noktamız  hazırlamış olduğumuz olay önleme
    var. Gelen insan profili de diğer  planlarımız var. Bu sayede olaylara  Güvenlik Müdür Yardımcısı
    tesislerde bellidir. Ya çalışandır ya  anında müdahale ediyoruz. Hasta  Ümit Kılınç
    iş için gelendir. Uygulama sabittir.  odalarının olduğu katlardaki
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18