Page 15 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 15

TEPE’DEN 13
    Kurulu Başkanı’na bağlı olmakla  Finans Başmüdürlüğü ve Yasa
    birlikte Bilkent Holding A.Ş. Hukuk  Departmanları ile dirsek teması
    Müşavirliği’ne karşı da sorumluyuz. içindeyiz.

    Departmanınızın Tepe Grubu  Departmanınızın eğitim
    içindeki yeri ve öneminden  stratejilerinden bahseder
    bahseder misiniz?       misiniz?
    Hukukun üstünlüğü ve     Mesleğimizin dinamizminin
    bağımsızlığının üst seviyede  yüksek oluşu, yasa ve uygulama
    tutulduğu bir yere sahibiz.  değişikliklerinin sıklığı ve Türkiye’nin
    Departmanımız bir yanda denetim  en büyük şirketlerinde görev
    mekanizması görevine sahip  yapmanın bir getirisi olarak her
    olduğu gibi bir yandan da şirketlerin  zaman bir adım önde olmak ve
    gelişimine katkı sağlıyor.  tüm bilgi ve birikime sahip bir ekip
                   özelliğini devam ettirmek bizler için
    Departmanımız, şirketlerin tüm  oldukça önemli.
    süreçlerinin hukuksal denetimlerini,
    incelemelerini, düzeltici ve önleyici  Bu çerçevede şirket içi eğitimlerin  Kıdemli Hukuk Müşaviri
    faaliyetlerini, konusunda uzman  yanında, gerek Türkiye Barolar  Av. Elçin İlci Karakaş
    ve deneyimli bir ekip ile şirket  Birliği, gerek Ankara ve İstanbul
    menfaatlerini ön planda tutarak,  Barosu, gerekse seçkin üniversiteler
    hassasiyetle yerine getiriyor. tarafından verilen tüm eğitimler
                   hassasiyetle takip edilerek yüksek  davalar, şirket içine alınarak
    Aslında bizler, giderek büyüyen  katılım sağlanıyor.    Hukuk Müşavirliğimiz tarafından
    bir makinenin diğer parçaları ile              yürütülmeye başlandı. Ekibimizin
    senkronize çalışan önemli bir  Buna ek olarak ekip     güçlenmesi ile birlikte titizlikle takip
    parçasıyız. Kurumsal Hizmetler  arkadaşlarımızın kişisel gelişimi de  ettiğimiz davaların şirketimiz lehine
    Grubu şirketlerinin büyük   bizler için önemli. Bu doğrultuda  sonuçlanma oranlarını yükselttik ve
    başarılara imza atmasının en  kurumsal kazanım olarak geri  yükseltmeye de devam edeceğiz.
    önemli sebeplerinden birinin de  dönebilecek tüm eğitimlere de
    şirket kültürü gereği hukukun  katılmaya özen gösteriyoruz. Son zamanlarda
    üstünlüğünün ön planda tutulması               gerçekleştirdiğiniz önemli
    olduğunu düşünüyoruz.     Ayrıca hukuki tüm süreçlerle ilgili  çalışmalar nelerdir?
                   birer eğitimci olarak şirket içi  Yaklaşık 15.000 çalışanın olduğu
    Hukuk Müşavirliği Departmanı  eğitimler de tarafımızdan veriliyor. şirketimizde personelin maaşına
    olarak en yakın çalıştığınız diğer              koyulan hacizler ve nafaka
    departmanlar nelerdir?    Hukuk Departmanı olarak elde  alacakları ile ilgili icra süreçlerine
    Görevimiz tüm departmanlarla  ettiğiniz başarılardan bahseder  ilişkin Personel Departmanımıza
    ortak çalışmayı gerektirse de  misiniz?           icra hukuku ile ilgili bir eğitim verdik.
    ağırlıklı olarak Operasyon Birimi  2016 yılı itibariyle Türkiye çapında  Aldığımız geri bildirimler de verilen
    ile Personel Başmüdürlüğü,  takibi dışarıdan yapılan tüm  eğitimin başarısını gösteriyor. Diğer
                                  taraftan Zorunlu Arabuluculuk
                                  uygulamasının yürürlüğe girmesiyle
                                  birlikte şirket içinde belirlenecek
                                  birimlere iş davalarında zorunlu
                                  arabuluculuk hakkında bir eğitim
                                  vermeye hazırlanıyoruz.

                                  Eklemek istediğiniz başka
                                  konular var mı?
                                  Büyük başarılara imza atan ve
                                  atmaya devam eden Kurumsal
                                  Hizmetler Grubu şirketlerinin
                                  önemli bir parçası olmaktan
                                  gurur duyduğumuzu belirtmek
                                  isterim. Şirketlerimizde olduğu
                                  gibi ülkemizde de “hak”, “hukuk”,
                                  “adalet” kavramlarının her zaman
                                  ön planda tutulmasını ve hukukun
                                  herkesin hakkı olduğunu, bir
                                  gün herkese lazım olacağının
                                  unutulmamasını dilerim.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20