Page 6 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 6

4  ODAK
                        sağlık personeli ve hastaya en  “pembe kod” ile belirleniyor. Riskin
                        güvenli ortamın sağlanması ve  önüne geçebilmek adına kadın-
                        sürdürülmesi ön plana çıkıyor.  doğum ve yenidoğan üniteleri
                        Şehir Hastaneleri’nde de bu bunlar  çok daha dikkatli bir biçimde ve
                        göz önünde bulundurularak risk  elektronik önlemlerle korunuyor.
                        değerlendirmeleri yapılmasıyla işe  Bebeğin belli sınırlar dışına çıkması
                        başlanıyor.          durumunda “pembe kod” devreye
                                       giriyor ve tüm güvenlik kapıları
                        Bu kapsamda olağanüstü durum  kapanarak giriş-çıkışlar engelleniyor.
                        eylem planları kurgulanıyor.  Ancak gerekli kontroller sonrası
                        Burada beyaz, mavi, pembe kod  kişilerin çıkışlarına izin veriliyor. Yine
                        uygulamaları devreye giriyor.  pembe kod ile devreye giren takip
                        Uluslararası sistemde “beyaz kod”,  sistemiyle bebeğin nerede olduğu
                        sağlık personeline saldırı anlamına  da güvenlik merkezi tarafından
                        geliyor. Hastane çalışanları bu  izleniyor.
                        riski bertaraf edebilmek için özel
                        güvenlik eğitimlerinin yanında  “Kırmızı kod” ise yangın riski
                        çalıştıkları hastaneye özel bazı  durumunda devreye giriyor.
                        detayları da öğreniyor. Sağlık  Yangın durumunda zararı en aza
                        personeli hastane bankolarında  indirebilmek için, hastanelerde
                        yer alan panik butonlarına   güvenlik ve personel içinden
                        bastığında, alarm sinyali otomatik  belirlenen yangın ekibi önemli rol
                        olarak hastanenin güvenlik   oynuyor. Yangın halinde önce ilgili
                        merkezine gidiyor. En yakındaki  bölge kontrol ediliyor ve ardından
                        güvenlik personeli derhal bölgeye  anons veriliyor. Güvenlik merkezi
         alanlar ve genel çevresinin her  yönlendiriliyor ve gerekli önlemler  ve görevli personel gerekli güvenlik
         alanında da Tepe Savunma ve  alınıyor.           önlemlerini alıyor ve itfaiye gelene
         Güvenlik personeli bulunuyor.                kadar gerekli müdahaleleri yapıyor.
                        Hastanelerde yer alan en önemli  Kalp krizi, bayılma gibi durumlarda
         Şehir Hastaneleri’nin bir diğer  risklerden bebek kaçırma ise  ise mavi kod devreye giriyor.
         özelliği de çok büyük tesisler
         olmaları. Örneğın Mersin Şehir
         Hastanesi’nin 374.813 metrekare,
         Isparta Şehir Hastanesi’nin ise
         178.000 metrekarelik bir alanda
         konumlandığı, Mersin’in 1300,
         Isparta’nın 755, Yozgat’ın ise 475
         yataklı olduğu ve bunun 8-10 katı
         kadar da poliklinik hastasına hizmet
         verildiği düşünüldüğünde projenin
         boyutları daha rahat anlaşılabiliyor.
         Bu büyüklükteki tesislere doğru
         bir hizmet vermek, ancak tüm
         birimlerin entegre bir şekilde
         çalışması ve çalışanların çok iyi
         eğitilmesi ile mümkün oluyor.

         Verilen hizmetlerin içeriği de diğer
         tesislerden farklılaşıyor. AVM gibi
         büyük tesislerde sadece fiziksel
         güvenlik hizmeti verilirken, Şehir
         Hastaneleri’nde insan sağlığına
         hizmet edilmesi nedeniyle
         sağlıklı, güvenli, estetik bir çevre
         oluşturulması için en üst düzeyde
         önlemler alınması gerekiyor.

         Hastane dışındaki diğer işletme ve
         tesislerde, yangın gibi kaza ve doğal
         afetle ilgili riskler ağırlıkta iken,
         hastane güvenlik hizmetlerinde
         hasta güvenliği, mahremiyeti,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11