Page 7 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 7

ODAK  5


                                       Hastane dışındaki

                                       diğer işletme ve
                                       tesislerde, yangın gibi
                                       kaza ve doğal afetle
                                       ilgili riskler ağırlıkta
                                       iken, hastane güvenlik
                                       hizmetlerinde hasta
                                       güvenliği, mahremiyeti,

                                       sağlık personeli ve
                                       hastaya en güvenli
                                       ortamın sağlanması ve
                                       sürdürülmesi ön plana
                                       çıkıyor.


    Personel eğitiminde dikkat  için hastane açılışlarından önce  Yozgat Şehir Hastanesi’nde ise
    edilenler           olabildiğinde fazla tatbikat yapıyor.  poliklinikte muayene için beklerken,
    Şehir Hastaneleri’nde verilen  Tepe Savunma Bölge Müdürü  plasenta suyu gelerek doğum eylemi
    güvenlik hizmetinin başarılı  Ertuğ Tikriti bu durumu şu örnekle  başlayan hastanın mahremiyetinin
    olması, elbette seçilen personele  anlatıyor: “Beyaz kod olarak  en üst seviyede sağlanması,
    ve eğitimlerine bağlı. Personel  adlandırdığımız saldırı, sataşma ile  sağlık personeline en hızlı şekilde
    seçilirken hastane destek hizmetleri  mavi kod olarak adlandırdığımız  ulaşılması, güvenlik ve hasta refakat,
    konusunda ya da halkla ilişkiler  kalp krizi veya bayılma durumunda  yardım ve yönlendirme ekiplerinin
    konusunda en deneyimli ve eğitimli  uygulanan acil durum kodu  entegre çalışmasına güzel bir örnek
    olanlara öncelik veriliyor. Ancak  hakkında, Şehir Hastaneleri’nin  oluşturdu.
    tüm personel işe başladıktan sonra  açılışı öncesi simülasyon sürecinde
    oryantasyon eğitimine alınıyor. o kadar çok tatbikat yapıldı ki,
                   en son tatbikatlarda güvenlik
    Zorunlu eğitimler dışında hasta  ekiplerimizin asansörlerden daha  Güvenlik
    güvenliği, hasta mahremiyeti,  hızlı bir şekilde 8. kata ulaştıklarına
    hasta hakları eğitimleri, iş sağlığı ve  sıklıkla şahit olduk.” sistemleri her
    güvenliği, hijyen gibi özel ve mesleki
    eğitimler veriliyor.     Yaşanılan örnekler bununla sınırlı  zaman güncel
                   değil. Personele verilen eğitimler
    Tepe Akademi üzerinden on-line  bugüne kadar hizmet verilen Şehir  Şehir Hastaneleri’nde güvenlik
    olarak alınan eğitimler ve sınıf  Hastaneleri’nde sorunların kolayca  personelinin en büyük yardımcısı
    eğitimlerinden sonra uygulama  çözülmesini sağlamış durumda. elbette teknoloji. Bu kadar büyük
    eğitimleri de önem taşıyor. İdareciler            alanların kontrolünde güvenlik
    sürekli iş başı eğitim ve denetim  Örneğin Isparta Şehir Hastanesi’nde  sistemleri büyük önem taşıyor.
    yaparak personeli geliştirmeye  Acil’de EX olan yaşlı bir kişinin  Tepe Savunma ve Güvenlik,
    yönelik girişimlerde bulunuyor. İç,  cenazesinin taşınması sırasında Tepe  elektronik güvenlik sisteminde
    dış eğitim ve denetimlerle düzenli  Savunma personelinin uyguladığı  kullanılan yazılımın sürekli
    olarak personelin eğitim eksiklikleri  mahremiyet perdesi, transfer  etkin ve aktif olmasına, merkezi
    saptanıp, giderilerek sürdürülebilir  edildiği güzergahın özel ayrılmış  sistemle entegre çalışılmasına,
    bir mesleki gelişim ağı oluşturuluyor. alan olması, güvenlik personelinin  güncellemelerin doğru ve
                   koruyucu, saygılı, anlayışlı tutumu  zamanında yapılmasına en üst
    Personel 8. kata asansörden hızlı  ve aileyi yönlendirmeleri büyük  düzeyde dikkat ediyor. Elektronik
    ulaşabilir mi?        takdirle karşılandı. Tikriti, “Cenaze  güvenlik sistemlerinde öncelik
    Tepe Savunma ve Güvenlik,   yakınlarının ‘keşke bu kadar iyi  ise bebeklerin güvenliğinde.
    Şehir Hastaneleri’nde güvenlik  hizmet verilen hastane daha önce  Kadın-doğum ve yeni doğan
    görevlilerinin eğitimine çok büyük  açılsaydı ve biz de hastamızı daha  birimlerinde özel sistemler
    önem veriyor ve sağlık hizmetlerinde  erken getirseydik’ ifadeleri, acı ama  yer alıyor.
    herhangi bir aksama yaşanmaması  etkileyiciydi” diyor.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12