Page 19 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 19

TEPE’DEN 17 17
    katıldığında hemen yarın sistemi  Ayrıca bilişim firmalarının
    çalıştıralım diye hareket etmiyoruz.  düzenlediği güvenlikle, networkle
    Yarın bu sistemi çalıştıracağız ama  ilgili eğitim ve seminerlere
    çalıştırdıktan sonra neler başımıza  katılıyoruz.
    gelir diye düşünüyoruz ve buna
    uygun planlar oluşturuyoruz. Bu  Öte yandan Tepe Akademi
    planlara göre hareket ediyoruz.  üzerinden de şirket çalışanlarına
    Önceden riskleri görüp bunları  yönelik farkındalık eğitimleri
    bertaraf edecek çalışmalar  hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde
    yaptığımız için çok fazla sorunla  Bilkent Holding Kurumsal Hizmetler
    karşılaşmıyoruz. Sadece sistemi  Grubu’nda beyaz yaka personel
    yönetmesi kalıyor.      için KVKK ile ilgili farkındalık
                   eğitimleri vereceğiz. Daha önce
    Şirketlerin sistemlerinin tek  bu konuda eğitimler verilmişti.
    çatı altında yönetilmesi nasıl bir  Şimdi biraz daha teknik yönlerine
    avantaj yaratıyor?      yoğunlaşan bir eğitim olacak. Daha
    Ortak kullanılan sistemler, şirketler  önceki eğitimde Hukuk Müşavirliği
    tarafından paylaşıldığı için sahip  departmanıyla ortak çalıştık. Hukuk
    olma maliyeti önemli ölçüde  Müşavirliği kanunun gerekliliklerini,
    düşüyor. Bu bütün şirketler için  yükümlülüklerini anlattı. Şimdi
    bir avantaj. Ayrıca sistemleri tek  biz teknik anlamda eğitimler
    çatı altında yönetmek hem daha  planlıyoruz.
    kolay oluyor hem de bir şirkette               işini yürüttük. Şu anda da tüm
    yaptığımız bir işten kazandığımız  Son zamanlarda      bu sistemlerin yönetimi işi bizim
    tecrübe ve bilgiyi diğer şirketlere  gerçekleştirdiğiniz en önemli  sorumluluğumuzda devam ediyor.
    daha iyi aktarabiliyoruz. Bir şirkette  projeleriniz neler oldu?
    kurduğumuz bir sistemi bir süre  İki yıl önce Tepe Çağrı Merkezi ve  Elbette yeni projelerin ayağa
    sonra bir başka şirkette kurmamız  Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü için  kaldırılması işi devam ederken
    gerektiğinde çok daha hızlı hareket  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim  altyapı ile ilgili işler de sürüyor.
    edebiliyoruz ve çok daha kesin  Sistemi Belgesi’ni aldık. Bu belgeyi  Örneğin geçtiğimiz yıl Bilkent
    çözümler üretebiliyoruz.   alabilmek için iki yıl boyunca  Holding Kurumsal Hizmetler
                   hazırlandık. 2017 yılında da Tepe  Grubu Marmara Bölge Müdürlüğü
    Sistemlerin güvenliğinden de  Güvenlik Alarm İzleme Merkezi için  taşındı. Altyapıların taşınması ve
    sorumlusunuz. Güvenlik ise  aynı belgeyi aldık. Önümüzdeki  değişikliklerin yapılması da bizim
    sürekli gelişen ve kendinizi  yaz Tepe Çağrı Merkezi’nin ikinci  sorumluluğumuzda yürütüldü.
    güncellemeniz gereken bir   denetimi, Tepe Güvenlik’in   Çağrı Merkezleri’nde kapasite artışı
    konu. Gelişmelere nasıl ayak  birinci denetimi var. Şu anda  oldu. Adana lokasyonu açıldı.
    uyduruyorsunuz?        bunların hazırlıklarını yapıyoruz.  Oradaki sistemlerin ve 200 civarı
    Firmaların düzenlediği ve   Sistemleri sürekli geliştirmek,  bilgisayarın kurulumunu, inşaat
    gelişmeleri aktardıkları seminerlere  önceliklerimizden.  aşamasında gerekli müdahaleleri
    ve konferanslara katılıyoruz.                gerçekleştirdik. Tüm bu yoğunluğa
    Yeni tehditleri ve yeni ürünleri  Bütün şirketlerimizde olduğu gibi  rağmen oldukça başarılı bir yıl
    öğreniyoruz. Bizim tarafta yapılabilir  departmanımız için geçtiğimiz yıl  geçirdik.
    mi, ihtiyaç var mı değerlendiriyoruz.  oldukça yoğun ve başarılı geçti.
    Yılda bir defa da dışarıdan bir  En önemli projelerimiz Şehir  Önümüzdeki dönemde
    firmaya pentest yaptırıyoruz.  Hastaneleri’ydi. Yozgat, Mersin ve  planladığınız yenilikler ve
    Zafiyetlerimizi tarattırıyoruz. Çıkan  Isparta’da Şehir Hastaneleri’nin  projeler var mıdır?
    raporlara göre risk tablolarını  tüm sistemlerinin ilgili birimlerle  En büyük projemiz, DLP ve KVKK
    oluşturup aksiyon alıyoruz.  birlikte çalışarak ayağa kaldırılması  uyum sürecini tam anlamıyla
                   işlerini yürüttük. Başarılı ve  yerine getirmek. KVKK uyum süreci
    Departmanınızın eğitim    zevkli projelerdi. Örneğin sadece  kapsamında tüm laptoplara ve
    stratejilerinden bahseder   Mersin’de 3-4 tane serverımız  PC’lere DLP ürününü yükleyerek
    misiniz?           var. Özellikle BCC Catering  kullanıcıların kişisel verilerini
    Bilgi Teknolojileri Departmanı’nın  tarafında yoğun bir kullanım söz  paylaşımını kontrol altında tutmayı
    eğitimlerini teknik eğitim veren  konusu. Unitray araçlarının Wi-Fi  planlıyoruz. Önce Tepe Güvenlik’ten
    kurumlardan sağlıyoruz. Yeni  ile çalışması, el terminallerinin  başlıyoruz. Sırayla tüm şirketlere
    şirketler sisteme katıldıkça ve  kullanılması, hastalara barkodlarla  uygulayacağız.
    mevcut şirketler büyüdükçe  yemeklerinin dağıtılma sistemleri,
    sistemdeki PC sayıları giderek  tüm bu altyapıların kurulması bizim  Bunun yanında Bilsigorta ve
    artıyor. Bunları uzaktan ve otomatik  bölümümüzün sorumluluğundaydı.  Sports International’ın da bizim
    bir şekilde yönetmek için şimdi  Ayrıca hastanelerdeki çağrı  sorumluluğumuza girmesiyle birlikte
    SSCM eğitimi almayı planlıyoruz.  merkezi sistemlerinin kurulması  bu yıl oldukça yoğun geçecek.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24