Page 22 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 22

Zaman Yolcusu


      Yangın algılama ve


      söndürme sistemleri       Yangında can ve mal güvenliğini sağlamak için günümüzde çok gelişmiş ve
       otomatikleşmiş yangın algılama ve söndürme sistemleri kullanılıyor. Bu sistemlerin
       geçmişi ise Leonardo Da Vinci’ye kadar ulaşıyor. Da Vinci ilk söndürme sisteminde
       başarısız olsa da günümüze kadar uzanan önemli bir yolculuğun kapısını açmış.      Yangın algılama, ihbar ve söndürme  Yangın önlemede ilk adım yangının  ve Türkiye Yangından Korunma
      sistemleri, okullar, oteller gibi yoğun  tespit edilmesi ki bu çeşitli tipteki  Yönetmeliği’nin yayınlanması
      kullanımlı büyük kapalı alanlardan,  yangın algılama sistemleriyle  ile birlikte hem kamu hem de
      hammadde ve ürün bulunduran   sağlanıyor. Bunlar genelde ısı ya  özel sektörde giderek daha
      depolardan, fabrika gibi parlayıcı  da duman algılayan dedektörler  fazla kullanılmaya başlandı.
      yanıcı madde içeren sanayi   olarak karşımıza çıkıyor. Ardından bu  Genelde iki tip yangın alarm
      tesislerinden evlere kadar pek çok  algılanan yangının haber verilmesi  sistemi bulunuyor: Konvansiyonel
      mekanda can ve mal güvenliğini  gerekiyor. Burada da yangın alarm  sistemler ve adresli yangın ihbar
      sağlayan en önemli sistemler. Yangın  sistemleri devreye giriyor.  sistemleri. Konvansiyonel yangın
      algılama ve söndürme sistemleri                 ihbar sistemleri daha çok küçük
      aslında birkaç sistemin entegre  Yangın algılama ve alarm sistemleri  ölçekli veya noktasal adresleme
      olarak çalıştığı yapılar.    özellikle Avrupa uyum yasaları  ihtiyacının az olduğu açık alan
                                       uygulamalarında tercih ediliyor.
                                       Adresli yangın ihbar sistemleri ise
                                       bölünmüş alanların fazla olduğu
                                       yapılar ile orta ve büyük ölçekli
                                       projelerde tercih ediliyor.

                                       Üçüncü adımda ise yangın söndürme
                                       sistemleri devreye giriyor. Aynı anda
                                       elektrik sisteminin kapatılması,
                                       havalandırmanın açılması, asansörün
                                       önceden tespit edilen yere otomatik
                                       olarak gitmesi gibi sistemler de
                                       devreye giriyor.

                                       Bu üç adımda bulunan sistemler
                                       doğru ve düzgün bir şekilde entegre
                                       edilerek kurulduğunda yangınla
                                       mücadelede etkisi büyük oluyor.   20  Haziran 2016
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27