Page 34 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 34

Sokaktan Manzaralar
      Mağazalarda kendinizi güvende      hissediyor musunuz?

       Farklı yaş ve mesleklerden kişilere mağazalarda alışveriş yaparken kendilerini güvende
       hissedip hissetmediklerini sorduk. Çoğunlukla çekinilen ve tedirgin olunan konu olarak
       terör olayları dikkat çekiyor.


      İsmail Cem YILMAZ        Toygar Köroğlu
      Yaş: 33             Yaş: 48
      Mesleği: Bankacı        Meslek: IT Uzmanı
      Günümüzde konser,        Alışveriş merkezlerinde,
      kutlamalar gibi açık hava    büyük marketlerde kendimi
      etkinliklerin yerini güvenlik  güvende hissetmiyorum.
      kaygıları nedeniyle kapalı   13 Mart 1999 Mavi Çarşı
      alanlar almaya başladı. Her ne kadar  katliamı tanığı olmam dolayısıyla, kapalı
      kabul etmek istemesek de güvenlik  alışveriş merkezlerinde bulunduğumda
      kaygısı, açık alanların, meydanların  her zaman tedirginlik duyarım, zorunlu
      insana verdiği özgürlük duygusunun  ihtiyaç olmadıkça gitmem. Alışveriş
      önüne geçiyor. Alınan önlemlerin yeterli  merkezlerinde ve mağazalarda güvenlik
      olmadığı hissi, tercihlerimizi bireysel  görevlilerinin olması ve girişte gerekli
      olarak tedbir alma yönünde etkiliyor. Bu  kontrollerin yapılıyor olması benim bu
      nedenle sade bir vatandaş olarak açık  tedirginliğimi bir nebze azaltsa da bazı
      alanlarda kalabalık içinde bulunmaktansa  mağazalarda hiçbir önlem alınmadığını
      belirli güvenlik kriterlerinin uygulandığı  görmek beni bu alanlardan uzaklaştırıyor.
      alışveriş merkezlerinde ya da
      mağazalarda vakit geçirmek daha  Sezin Yeşildal
      güvenli geliyor.        Yaş: 32
                      Mesleği: Öğretmen
      Enis Kösem           Birçok marka
      Yaş: 44             mağazasının içinde
      Mesleği: Satış ve        olması, bize alışveriş      Uzman görüşü:
      Pazarlama Direktörü       kolaylığı sağlasa da       Mağaza güvenliğinde en önemli
      Türkiye'de vatandaş       olumsuz, güven vermeyen yanları da var:  risk; müşteri ve çalışan hırsızlığıdır.
      rutin hayatını sürerken     Doğayı günden güne rezidanslar, AVM'ler  Bunun yanında dolandırıcılık, kargaşa
      başına birçok şey gelebiliyor. Özellikle  ile katlediyoruz, Adenol virüsü başta  (yağma girişimleri), yangın, elektrik
      son zamanda şehirlere yönelik terör ve  AVM'ler olmak üzere kapalı alanlarda  kesintisi, doğal afetler, toplumsal
      bombalama eylemleriyle de bu durum  ürüyor ve virüs solunum yoluyla ve  olaylar, sabotaj ve terör olayları olarak
      arttı. Bu nedenle her ne kadar girişte  fiziksel temasla hızla bulaşıyor, kalabalık  özetleyebiliriz. Mağazacılıkta alışverişe
      güvenlik aramaları olsa da AVM'ler  kitleleri kendine çekme misyonuyla da  gelen müşterilerin rahat ve güvenli bir
      ve mağazalarda kendimi güvende  hırsızlık ve terör saldırıları için uygun  ortamda alış veriş yapmalarını sağlamak,
      hissetmiyorum. Sivil, üniformasız  ortam vizyonu sergiliyor. Kendimi  gerekli güvenlik önlemlerini almak
      güvenlik görevlilerinin AVM, mağaza  güvende hissetmiyorum bu büyük,  amacımız ve ilk hedefimizdir. Bu nedenle
      ve süpermarketlerde müşteri gibi  kapalı alışveriş merkezlerinde. Mümkün  mağazada olabilecek her türlü olayları
      bulunmaları bir müşteri olarak beni  olduğunca tercihim dışında bırakmaya  bertaraf etmek birinci öncelik olarak
      güvende hissettirir.      çalışıyorum.           değerlendirilmektedir.


   32  Haziran 2016
   29   30   31   32   33   34   35   36