Page 23 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 23

zırh ıskartaya çıktı. Bacak koruması,              20. yüzyılla birlikte titanyum ve
     zırh takımlarının ilk giden parçasıydı,             aşırı sertleştirilmiş ‘balistik çelik’
     yerini uzun deri botlar aldı.                  kullanıma girdi. Özellikle 1960’lardan
                                     sonra artış gösteren terör olaylarıyla
     Dünya savaşları                         birlikte, hareket kabiliyetini
     1916'da Fransız ordusundan General               kısıtlamayan, hafif elbiselerin altına
     Adrian, ordular için hafif ve giyilmesi             kolay gizlenebilen yeleklerin yapımına
     kolay, karın bölgesini koruyan bir               hız verildi. Alüminyum oksit ve
     zırh geliştirdi. Dikdörtgen metal bir              silisyum karbür ile yapılan seramik
     levha, bükülerek karın bölgesini bir  ya da levhalardan sepet örgüsü  plakalar korunma amaçlı giysilerde
     nebze kavrayabiliyordu. Kalça ve  biçiminde yapılmış esnek yelekler  kullanılmaya başlandı.
     kasık korumaları bu zırha ek olarak  kullanılıyordu. Bunlar 1967'de
     takılıyordu. General Adrian ayrıca,  geliştirilen titan levhalar sayesinde  Son yıllarda geliştirilen nano
     karın bölgesinin korumasına katılan  havan, top ve uçaksavar mermilerinin  malzemeler ise koruma yeleklerinde
     ve boyunluk zırhla tamamlanan bir  şarapnellerine karşı yeterli bir  bambaşka bir devir açtı. Artık çelikten
     göğüs plakası da geliştirmişti.  koruma sağlıyordu. Ancak delici  daha hafif ama daha dayanıklı ‘çelik
                     mermilere karşı etkisiz kalıyordu.  yeleklerimiz’ var.
     Plaka zırh tuhaf bir biçimde İkinci
     Dünya Savaşı sırasında kısa bir
     süreliğine yeniden ortaya çıktı.  Hangi yelek nasıl korur?
     Tabanca ve hafif makineli silah
     mermilerini geçirmeyen göğüs   Çelikten ya da sert plastikten  yeleğin öteki katlarını zorlarken
     plakaları, bazı seçkin Sovyet  yapılan zırhların işlevi mermiyi  enerjisini yitirir ve kaba bir ağyapı
     muhafızları ve piyade birlikleri  geçirmemektir. Seramik zırhların  biçiminde dokunmuş olan bu
     tarafından tercih edildi.    işlevi ise, seramiğin sertliği  katmanları delemez.
                      sayesinde merminin hızını aniden  Bu tip yelekleri giyenlerin
     İkinci Dünya Savaşı’yla şarapnel  kesmek ve çarpma noktasında  vücudunda kurşunun
     yelekleri içine dikilen çelik plaka  zırh parçalanırken merminin  çarpmasından sonra genellikle
     kullanımı da yaygınlaşmaya başladı.  enerjisini dağıtmaktır. Seramik  önemli olmayan ezik ya da
     Yine bu dönemde bombardıman   kurşun geçirmez yelekler    çürükler oluşur. On altı katlı
     uçaklarının mürettebatı ve kara  seramik levhalardan oluşur ve  yelekler, tabanca ve yan otomatik
     birlikleri için, birbirine reçineyle  bir mermiyi durdurduktan sonra  silahların normal
     bağlanmış cam elyafı levhalarından,  parçalandıkları için bunların  mermilerini, 24 katlılar
     çelik ve alüminyumdan oluşan, ağır  değiştirilmesi gerekir.  ise aynı silahlardan
     naylon bir giysi geliştirildi.  Dokuma yelekler ise merminin  atılan daha güçlü

     Teknoloji kalkanı        biçimini bozar ve katmanlarına  magnum mermilerini
                                     durdurmakta
                      takılarak enerjisinin dağılmasını
     1900’lerin başında ateşli silahların  sağlar. Dokuma kurşun geçirmez  kullanılır. Çok katlı
     yarattığı tehlikeler artınca, Jan  yelekler, sık dokunmuş ve  naylon kumaş sıradan
     Szczepanik ve Kazimierz Żegleń adlı  birbirine yorgan dikişine benzer  bir kumaşa göre daha
     iki Polonyalı kurşun geçirmez yeleği  biçimde dikilmiş 16-24 kat naylon  kalın ve kaba yapılı
     geliştirdi. Bu yeleklerin ilk örnekleri  kumaştan oluşur. Böyle bir yeleğin  olmakla birlikte, yelek ya da
     büyük ve ağırdı ve giyen kişilerin  dış katmanlarına çarpan sıradan  bütün gövdeyi koruyucu bir giysi
     hareket kabiliyetlerini azaltıyordu.  bir tabanca ya da yarı otomatik  biçiminde biçilip dikilerek, günlük
                      silah mermisi anında yassılaşır ve  elbiselerin altına dışarıdan belli
     1951'de ABD’nin gerek deniz,   mantar biçimini alır. Bu çekirdek  olmayacak biçimde giyilebilir.
     gerekse kara kuvvetlerinde naylon                                                      21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28