Page 6 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 6

Odak
                                        Şantiye alanlarındaki
                                        risk faktörleri

                                        ¬ Hırsızlık
                                        ¬ İş kazaları
      Hırsızlık olaylarının önüne   elektronik güvenlik sistemleri   ¬ Taşeron firmalarca sigortasız
      geçebilmek için giriş kartı   de Tepe Savunma ve Güvenlik’in   ve eksik evraklı kaçak işçi
      bulunmayan araçlar mesai saatleri  önem verdiği bir diğer önemli  çalıştırılması
      haricinde kesinlikle şantiye sahasına  husus. Bu kapsamda tesislerdeki   ¬ Çalışanların kesici, delici el
      alınmıyor.           aydınlatma, çevre çitleri, kapılar,  aletlerini koğuş vb. konaklama
                      elektronik güvenlik sistemleri sürekli  alanlarında bulundurması
      Genel kolluk kuvvetlerine derhal  kontrol altında tutularak, aksayan   ¬ Çalışma alanlarında uyarı
      bildirmek şartıyla, giriş ve  durumlar olduğunda derhal şantiye  işaretlerinin eksik veya yetersiz
      çıkışlardaki aramalar sırasında suç  yönetimine raporlanıyor.   olması
      teşkil eden veya delil olabilecek ya da
      suç teşkil etmemekle birlikte tehlike  A-guard devriye sistemi kullanılarak   ¬ Çalışanların kendilerine
      doğurabilecek eşyalar emanete  sahadaki tüm personelin anlık online  aşırı güvenmesi ve kişisel
      alınıyor.            takibi ve kontrolü yapılabiliyor.  koruyucu donanımlarını
                                        uygun kullanmamaları
      Huzur bozana izin yok      Deneyim ön planda
      Huzur bozucu davranış      Şantiye güvenliğinde deneyim   Şantiye güvenlik personeli olmaya
      sergileyebilecek kişiler (alkollü,  sahibi personele öncelik verilmesi,  aday kişiler, öncelikle şirket
      madde bağımlısı vb.) gözetim  Tepe’yi öne çıkaran unsurlardan. Bu  merkezinde OSGB eğitimi alıyor.
      altında tutularak şantiyeye girişleri  doğrultuda şantiye güvenliğinde,  Genel güvenlik bilgisi konusunda
      önleniyor. Eğer huzur bozucu  daha önce şantiyelerde görev   sözlü mülakata alınıyor. Ardından
      davranışta bulunan kişi personelse,  almış, fiziki olarak caydırıcılık  işin ehli uzmanlarca kendi
      hakkında rapor tanzim edilerek  sağlayabilecek, farklı sosyal  projesinde oryantasyon ve görev
      yetkililer bilgilendiriliyor.  gruplarla iletişim kurabilecek ve  başı eğitimine tabi tutuluyor.
                      işçiler arasındaki ilişkileri analiz  Yanı sıra, Tepe Akademi’nin
      Şantiye güvenliği hizmeti verilen  edebilecek ve yönetebilecek kişiler  uzaktan eğitim programıyla aylık
      tesis ve alanların aydınlatma ve  tercih ediliyor.       eğitimlerine devam ediyor.   4   EKİM 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11