Page 5 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mayıs 2017 - Sayı 15
P. 5

Odak


 Endüstri 4.0 çağında


 güvenlik de gelişiyor
 Tüm sanayi dünyası hızla Endüstri 4.0’a hazırlanıyor. Endüstriyel tesislerde en üst
 düzeyde otomasyonun ve dijitalleşmenin sağlanacağı Endüstri 4.0 çağında güvenlik
 hizmetleri de değişim geçirecek. Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri de bu yeni çağa
 hazırlanıyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte  uyum sağlayacak çalışmaları  sağlıyor. Şu anda 12 ilde 200’e yakın
 endüstriyel tesisler de sürekli  başattılar. Peki bu değişen ortamda  endüstriyel tesiste yaklaşık 2000
 gelişiyor ve değişiyor. Şu anda  endüstriyel tesis güvenliği nasıl  personel ile hizmet veren Tepe
 dünyanın her köşesinde  değişiyor? Savunma ve Güvenlik Sistemleri,
 Endüstri 4.0 çağından bahsediliyor.  endüstriyel tesislerin değişen
 Yüksek otomasyonun yer aldığı,  1997 yılından bu yana endüstriyel  güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak
 tamamen dijitalleşen, robotların  tesislerde güvenlik hizmeti  için yeni teknolojiler, yeni stratejiler
 birbiriyle konuşarak üretim yaptığı  veren Tepe Savunma ve Güvenlik  ve yeni personel eğitimleriyle çağa
 fabrikaların konuşulduğu Endüstri 4.0  Sistemleri de geçmişten gelen  ayak uyduruyor.
 çağı başlamak üzere. Türkiye’de de  tecrübesini, inovatif bakış açısıyla  seviyede koruma ve tesis güvenliği  önemli farklılıklar bulunuyor. Tüm  dikkate alındığında 10 yıl önceki ve
 sanayiciler bu dijitalleşme çağına  birleştirerek yeni çağa uyum  Risk faktörleri ve güvenlik önlemleri gerektiren petrol ve  bunlar göz önüne alınarak risk  bugünkü risk faktörleri ve alınan
 Endüstriyel tesisler üretim yapılan  doğalgaz üretimi yapılan tesisler ile  değerlendirmesi gerçekleştiriliyor ve  önlemler arasında büyük farklar
 tesisler olduğundan ve bazıları da  enerji dağıtım terminalleri, kimyasal  uygun güvenlik önlemleri alınıyor. görülüyor. Geçmişte teknoloji,
 stratejik açıdan ülkemiz adına önem  madde üretimi yapan büyük     otomasyon, elektronik sistem ve
 arz ettiğinden güvenlik anlamında  endüstriyel işletmelerde de farklı  Endüstriyel tesisler, olası risklerin  özel güvenlik sisteminin yeterli
 diğer sektörlerden farklılaşan bazı  güvenlik tedbirleri almak gerekiyor. önlenmesi amacıyla elektronik,  olmadığı ve tesis güvenliğinin
 özellikleri bulunuyor. Tesislerin    otomasyon ve teknolojik güvenlik  sağlıklı yapılmadığı görülebiliyor.
 stratejik durumu, güvenlik tedbirleri  Güvenliği sağlamak için öncelikle  önlemleriyle güçlendiriliyor. Bu  Ancak son 10 yıl içerisinde iç ve dış
 açısından farklı uygulamalar  risk tespiti yapılıyor ve tesisin  tesislerde deneyimli güvenlik  tehditler, terör ile birlikte hırsızlık,
 yapılmasını ve önlemler alınmasını  bulunduğu yer, fiziki durum, faaliyet  personelinin görev alması ve  kaza/kırım, sabotaj ve yangın gibi
 gerekli kılıyor. Endüstriyel tesis  alanı (ürettiği ürün) dikkate alınarak  güvenlik personelinin olası  risklerdeki değişiklikler de dikkate
 güvenliğinde en önemli risk  bir değerlendirme yapılıyor. Tesiste  tehlikelere karşı etkin bir şekilde  alınarak yapılan risk değerlendirme
 faktörleri arasında hırsızlık, kaza/ üretilen ürüne bağlı olarak risk  eğitilmesi büyük önem taşıyor. çalışmaları ve alınan güvenlik
 kırım, sabotaj ve yangın bulunuyor. derecesi de değişebiliyor. Örneğin  tedbirleri ile risklerin oldukça
     bir jant fabrikasında üretilen  Güvenlikte 10 sene       azaldığı fark ediliyor.
 En çok dikkat edilmesi gereken  ürün kriterleri dikkate alındığında  öncesine göre büyük fark
 hususlardan bir tanesi de ürün  oluşabilecek riskler ve tedbirler  Endüstriyel tesis güvenliği  Bunun yanında elektronik güvenlik
 kaybını önlemek olarak karşımıza  ile tütün ürünleri fabrikasındaki  konusunda kurum ve kuruluşlardaki  sistemlerinin de teknolojiye bağlı
 çıkıyor. Bunun yanında özellikle üst  riskler ve tedbirler arasında  risk değerlendirme çalışmaları  olarak gelişmesi, güvenliği artıran 2 MAYIS 2017                                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10