Page 15 - Aylık Dergi “Tepe’den” Kasım 2017 - Sayı 16
P. 15

12 TEPE’DEN                                      TEPE’DEN 13
    gereksinimi doğuruyor. Teknoloji  ve iletişim birimlerinin kuruma  “Logo değişikliğiyle
    ve yenilik alanındaki gelişmeler,  katkısının büyük olacağı mutlak bir  amacımızı; stratejimizdeki
    ekonomik yapılardaki, pazardaki  gerçektir. Ancak kurumun gelişimi
    yasal koşullardaki değişimler, sosyal  için pazarlama, inovasyon, satış,  değişiklikler için farkındalık
    ve politik faktörler, değişen müşteri  operasyon, hukuk, satın alma, yani  yaratmak, yeni
    tercihleri gibi unsurlar, bu seneki  tüm birimlerin yeterliliğinin de  kimliklendirmemizi ve samimi
    yeni oluşturduğumuz yapıda bizi  masanın diğer önemli bacakları
    değişime sürükleyen diğer önemli  olarak tanımlıyorum. Her bir birim  marka konumlandırmamızı
    faktörler.          birbirini beslemeli. Ayakta daha  pekiştirmek, iletişim
                   sağlam durabilmemiz için her
    Bir organizasyonun büyümesi  birimin desteğine aynı oranda  kampanyasının etkisini
    için, ki günümüzde sürdürebilirlik  ihtiyaç var.      güçlendirmek şeklinde
    büyüme ile yer değiştirdi, değişim
    ihtiyaçlarını takip etmek ve zamanı  Yeni tasarlanan logo hakkında da  özetleyebilirim.”
    gelince bu değişimleri hayata  bilgi verebilir misiniz?
    geçirmek bizim için de çok önemli.  Şirketimiz 25 yıllık sürede personel
                   sayısı, iş kolu çeşitliliği, müşteri sayısı  etkisini güçlendirmek ve sahada
    Değişim sürecimizi, pazarlama  ve pazar payı anlamında dinamik ve  farkındalık yaratmak şeklinde
    yapısının kurulması, iletişim  organik bir gelişim geçirdi. Ancak bu  özetleyebilirim.
    kampanyası, logo değişikliğinden  değişimi anlatacak önemli bir öğe
    öte, iyi özümsenmiş, ön araştırmaları  olan logo relansmanı yapılmadı. Yeni iletişim kampanyasının
    yapılmış ihtiyaca yönelik hazırlanan             amacı ve öne çıkardığınız
    bir yönetim stratejisi ve uygulama  Logo değişimimizi, planladığımız  mesajlar nelerdir?
    değişimi olarak adlandırmak daha  marka iletişim kampanyamızın  İletişim kampanyamızın temel
    doğru olacaktır.       etiketi olacak bir unsur olarak  amacı, marka farkındalığımızı
                   tanımlıyoruz. Logo değişikliğiyle  artırmak, sahip olduğumuz güçlü
    Bahsettiğiniz kurum kültürü ve  amacımızı; yönetim, kurumsal  kurumsal yapımızı yansıtmak,
    stratejinin değişim sürecinde  yönelim, kültür veya pazarlama  faaliyet alanlarımızın çeşitliliğini
    Pazarlama Departmanı’nı nasıl  stratejisindeki değişiklikler  göstermek, iş ortaklarımıza ve
    konumlandırıyorsunuz?     için farkındalık yaratmak, yeni  müşterilerimize öz değerlerimizi
    Pazarlama departmanımızın   kimliklendirmemizi ve samimi  hatırlatmak ve çalışma
    bizim gibi gelişen rekabet ve  marka konumlandırmamızı   arkadaşlarımız arasında motivasyon
    sektör ortamında, pazarlama  pekiştirmek, iletişim kampanyasının  sağlamak şeklinde sıralanabilir.


 TEPE SAVUNMA,


 KURUMSAL KİMLİĞİNİ


 YENİLEDİ
 Tepe Savunma, 25. yılını  epe’den dergimizin bir önceki  Tepe Savunma ve Güvenlik
 yeni bir kurumsal kimlik ve  T sayısında Tepe Savunma ve  Sistemleri, kuruluşunun 25.
 yılında neden böyle bir kurumsal
 Güvenlik Sistemleri’nin yeni
 kampanya ile kutluyor. Tepe  kurulan Pazarlama Departmanı’nı  değişime ihtiyaç duydu?
 Savunma Pazarlama Müdürü  ziyaret etmiş ve Pazarlama Müdürü  Tepe Savunma ve Güvenlik
 Nigar Koyuncuoğlu’ndan yeni
 Sistemleri, 25 yıllık geçmişinde
 Nigar Koyuncuoğlu, yeni logo  bölümün iletişim stratejilerini,  sağlıklı gelişim ve büyümede
 ve kurumsal kimliğin ne ifade  hedeflerini öğrenmiştik. Artık  süreklilik sağlamış, bunu
 ettiğini, yeni kampanyanın  konuştuğumuz çalışmalar  gerçekleştirirken de kurumsal
 çalışma ortamını ve bütünlüğünü
 meyvelerini vermeye başladı. İlk
 detaylarını paylaştı.  olarak Tepe Savunma ve Güvenlik’in  sağlamış köklü bir firma. Şirketimizin
 kurumsal kimliği yenilendi.  25 yıllık tecrübesi ve 12.000’den
 Yeni iletişim kampanyası ise  fazla çalışanıyla sektörün lider
 tamamlanmak üzere. Tüm detayları  pozisyonunda olması her daim
 Nigar Koyuncuoğlu anlattı. gelişim, değişim ve yenilenme
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20