Page 10 - Tepe_s17_TumDergi_web
P. 10

8  SÖZ MÜŞTERİNİN                                  “Çok iyi bir güvenlik ekibiyle
                                  çalıştığımızı söyleyebilirim. Ekibin
                                  konuya hakimiyeti, olaylara bakış

                                  açısı ve acil durumlardaki hareket
                                  çabukluğu bize güven veriyor.”                                  anında müdahale ile önlendi.
                                  Adliyeye akseden ciddi bir olay
                                  yaşanmadı.

                                  Tepe Savunma ve Güvenlik’ten
                                  hangi alanlarda hizmet
                                  alıyorsunuz? Tepe’yi tercih etme
                                  nedenleriniz nedir?
                                  Teknik donanımların
                                  projelendirilerek hayata geçirilmesi
                                  farklı firmalar tarafından
                                  gerçekleştirilmiş olsa da bunların
                                  kullanım ve uygulamalarını biz Tepe
    en iyi şekilde karşılamak için varını  sert olmasını da bilen, dikkatli ve  Savunma ve Güvenlik firmasına
    yoğunu ortaya koyan bir devletin  uyanık personellerle çalışmayı  devretmiş durumdayız. Tepe
    gücü var. Durum böyle olunca sağlık  tercih ediyoruz.    şirketini seçmemizin en önemli
    yanında güvenlik de en önemli                nedeni, öncelikle kurumsal bir
    konumda yer alıyor. Hastanemizin  Kullanılan elektronik güvenlik  yapıya sahip olması. Bununla birlikte
    çok geniş bir alana yayılması,  çözümleri hakkında da bilgi  özel güvenlik alanında hizmet veren
    giriş çıkış noktalarının fazlalığı,  verebilir misiniz?   en etkili ve profesyonel yaklaşımları
    teknik alanların, bilgi otomasyon  Hastanemizin her bir noktası teknik  da içinde barındırıyor.
    merkezlerinin mevcudiyeti ve  olarak kontrol ve denetim altında.
    bunların her birinin ayrı ayrı, ayrıntılı  Gerek kameralar gerekse erken  Çok iyi bir ekiple çalıştığımızı
    şekilde planlanma gerekliliği  uyarı sistemleri, her köşede mevcut  söyleyebilirim. Güvenlik
    bile güvenlik açısından diğer  ve personelin her an ulaşabileceği  personelimiz, yıllarını bu işe vermiş
    hastanelere göre farklılığımızı  kadar yakın ve yaygın. Acil olaylar  kişilerden oluşuyor ve görevlerini
    ortaya koyuyor.        için erken ikaz sistemimiz mevcut.  layıkıyla yerine getiriyorlar. Konuya
                   Bu sistem doğrultusunda herhangi  hakimiyetleri, olaylara bakış açıları
    Günümüzde en yaygın adli   bir olay olduğunda güvenlik  ve acil durumlardaki hareketlerinin
    vakalardan olan bebek     birimlerimiz anında müdahale  çabukluğu bize güven veriyor.
    kaçırmalarını asgariye indirmek  ederek gereğini yapıyorlar. Bu  Sayelerinde hastanemizde güvenlik
    hatta sıfırlamak maksadiyle  bir senelik süreçte de alınan bu  problemlerini en aza indirmiş
    tasarladığımız ve tamamen   önlemlerle olaylar büyümeden  durumdayız.
    teknolojik olarak gerçekleştirilen
    güvenlik önlemleri de
    hastanemizde etkin bir şekilde
    uygulanıyor. Bunlar bizi diğer
    hastanelerden ayıran belli başlı
    özelliklerdir.

    Hastane, hem hijyenin önemli
    olduğu hem de çok sayıda insanla
    iç içe olunan bir tesis olması
    nedeniyle güvenlikte çalışacak
    kişilerin seçiminde nelere dikkat
    ediliyor?
    Öncelikle personelimizin güvenlik
    eğitimlerinden başarıyla geçmiş
    olması bizim için çok önemli.
    Bunun yanı sıra kendisine güvenen,
    fiziken etrafına güven verebilecek
    bir görüntüye sahip, müşfik, müşfik
    olmakla birlikte gerektiğinde tatlı
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15