Page 15 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 15

TEPELİLER 13
    T  epe Savunma’yı uzun   itibarı ile genel müdür yardımcılığı
                   görevini yürütüyorum. Güvenlik
      süreli çalışanlarından
      dinlemek için başlattığımız  görevlisi ya da vardiya amiri olarak
    “Tepeliler” bölümümüze bu kez  başlayıp direktörlük seviyesine
    Genel Müdür Yardımcısı Ünal Bay’ı  gelen, üst düzey yönetici olarak
    konuk ettik. 2003 yılından bu yana  görev yapan birçok arkadaşımız var.
    Tepe Savunma’da çalışan Ünal
    Bay, Operasyon Şefi olarak girdiği  Bunun yanında burası bir vakıf
    şirkette Genel Müdür Yardımcılığı’na  holdingi. Bütün şirketlerin geliri
    kadar yükseldi. Ünal Bay’a hem  Bilkent Üniversitesi’ne, yani eğitime
    bu kadar uzun süre bu şirkette  bağışlanıyor. Dolayısıyla yaptığımız
    çalışmasının sırrını sorduk hem de  iş, manevi bir tatmin duygusu
    Tepe Savunma’yı onun gözünden  da yaratıyor. Tüm bu nedenlerle
    inceledik.          şirkette aidiyet duygusu çok yüksek.

    Tepe’de kaç yılında,     Tepe Savunma sizin için
    hangi pozisyonda çalışmaya  ne ifade ediyor?
    başladınız? Daha sonra bugüne  Ben çalışma hayatımın en uzun
    kadar hangi görevlerde    süresini Tepe Savunma’da geçirdim.
    bulundunuz?          Burada çalışırken evlendim, çocuk
    Tepe Savunma’da 2003 yılında  sahibi oldum. Yani evimi, yuvamı
    İzmir’de Operasyon Şefi olarak  kurduğum yer burası. Bu nedenle
    çalışmaya başladım. Mayıs ayında  benim için manevi bir değeri var.
    15. yılımı doldurdum, 16. yılıma
    girdim. Bu yıl başına kadar Ege  İş arkadaşlarımızla çok uzun  “Benim başladığım yıllarda
    Bölge Direktörlüğü’nde İzmir’de  yıllardır bir dostluğumuz var. Burayı
    çalışıyordum. Sırasıyla Operasyon  benim yuvam gibi hissediyorum.  şirketimiz bu kadar büyük değildi.
    Şefliği, Operasyon Müdürlüğü, Ege  Şirketimde hiç Pazartesi sendromu  O günden bugüne Tepe Savunma
    Bölge Müdürlüğü görevlerinde  yaşamadığımı söyleyebilirim.
    bulundum. Son olarak Ege Bölge  Yaptığımız işin tüm zorluklarına  10 kattan fazla büyüdü.
    Direktörüydüm. İzmir dışında  rağmen burada çok huzurlu ve  Büyümekle de kalmadı, kendi
    Adana, Antalya ve Bursa Bölgeleri  mutlu çalışıyorum. Bu nedenlerle
    de sorumluluk sahamdaydı.   Tepe Savunma’nın benim için ayrı  içinden birçok şirket çıkarttı.”
    Yılbaşı itibariyle de Genel Müdür  bir önemi ve değeri vardır.
    Yardımcılığı görevine atandım
    ve 1 Ocak’tan beri İstanbul’da  İlk çalışmaya başladığınızdan
    çalışıyorum. Operasyon şefliğinden  bugüne kadar Tepe Grubu’nda  Savunma’nın içinden çıktı. Bu
    başlayıp 15. yılımda böyle bir  neler değişti? O günle bugünü  gelişimin başından beri içinde
    göreve gelmek benim için büyük bir  kıyasladığınızda neler  olmak, bu büyümeyi gözlemlemek
    mutluluk ve onur.       söyleyebilirsiniz?       ve içinde olmak bana mutluluk ve
                   Benim başladığım yıllarda   gurur veriyor.
    Tepe Grubu’nda bu kadar uzun  şirketimiz bu kadar büyük değildi.
    yıllar çalışmanızın sırrı nedir,  O günden bugüne Tepe Savunma  Tepe Savunma’daki
    bunu neye bağlıyorsunuz?   10 kattan fazla büyüdü. Büyümekle  çalışma hayatınız boyunca
    Genel olarak Bilkent Holding’de  de kalmadı, kendi içinden birçok  unutamadığınız anılarınız var
    çalışanların kıdem yaşı oldukça  şirket de çıkarttı. Elektronik güvenlik  mı?
    yüksektir. Ben 15 yıldır Tepe  şirketi Tepe Güvenlik kuruldu. Şu  Yaşadığımız ilginç birçok olay
    Savunma’da çalışıyorum. Ama  anda alarm hizmeti konusunda  oldu tabii ama beni en çok
    benden daha eski çalışan   Türkiye’nin ilk üç şirketinden biri.  etkileyen, buradaki ekip ruhu ve
    arkadaşlarım var. Sebebi ise  Bina ve tesis yönetim şirketi Tepe  hızlı organize olabilme özelliği.
    Holding’in yapısı; büyük ve  Servis kuruldu. Türkiye’de açılan  Örneğin 2006 yılında çok büyük
    kurumsal bir holding olması, en  ilk üç Şehir Hastanesi’ne hizmet  bir iş aldık. Güvenlik yasasının yeni
    önemlisi eğitime destek olmak  veriyor. Temizlik, güvenlik, yemek,  yeni yürürlüğe girdiği bir dönem
    üzere yola çıkmış olması.   teknik hizmetler, atık yönetimi,  olmasına ve sektörde çok az kimlikli
                   çamaşırhane gibi bir hastanenin  güvenlik görevlisi bulunmasına
    Tepe Savunma, sektörün en büyük  birçok hizmetini yürüten önemli  rağmen çok kısa bir sürede organize
    firmalarından biri. Ayrıca bir önemli  bir şirket ortaya çıktı. Tepe Servis  olduk. Türkiye’nin birkaç coğrafi
    özelliği de yöneticilerini kendi  Card, Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği,  bölgesine dağılmış 35 ilin 150’den
    içinden yetiştirmesi. Kendimi bu  BCC Catering, hepsi birden Bilkent  fazla ilçesinde, 1000’den fazla
    örneklerden biri olarak görüyorum.  Holding Kurumsal Hizmetler  çalışanı bir ay gibi kısa sürede temin
    15 yıl önce operasyon şefi olarak  Grubu’nu oluşturdu. Bu şirketlerin  edip, hizmet öncesi eğitimlerini
    başladığım şirketimde şu an  önemli bir bölümü de Tepe   verip işe başlattık.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20