Page 31 - Tepe_s18_TumDergi_web
P. 31

YAŞAM  29


    ne gibi değişiklikler olduğu
    belirleniyor. Belirlenen değişiklikler
    içinde hastalık yapıcı patojenler
    olup olmadığı ortaya çıkıyor. Bu
    süreç azami dikkat isteyen ve bir
    karışıklığa meydan verilmeden
    yapılması gereken bir süreç
    olduğundan genetik testlerin
    sonuçlanması uzun sürebiliyor.

    Kimler yaptırabilir?
    Genetik testler ilk kez gebelikte
    nadir görülen ve kromozom
    sayılarındaki eksiklik veya fazlalık
    ile ortaya çıkan hastalıkları
    belirlemekte kullanıldı. Bugün de
    halen en yoğun kullanım alanı
    bu. Ancak günümüzde yaşanan
    gelişmeler sayesinde 2 yaşından
    itibaren isteyen tüm bireylere gen
    testi uygulanabiliyor. Özellikle
    ailesinde kalıtımsal hastalıklar yani
    kalp krizi, kanser, diyabet, obezite,
    şeker hastalığı, kolesterol gibi
    sorunlar görülen kişilere öneriliyor.

    Faydaları nelerdir?
    Genetik test bir genetik hastalığın  hipertansiyon, Alzheimer gibi  Altı çizilen bir başka önemli konu
    tanısının konmasına yardımcı  toplumda sık görülen hastalıklar  da ileride ortaya çıkması muhtemel
    olabiliyor. Kişi doğru tanı aldığında  sadece genlerin aktarılması ile  bir hastalık olduğunu bilmenin
    uygun tedavi verilebiliyor. Eğer  ortaya çıkmıyor. Solunan hava,  kişiye ne kazandıracağı? Bazı sağlık
    test, kişinin hayatının ilerleyen  tüketilen gıdalar, yaşam tarzı,  uzmanları, bu testlere kafayı takmak
    döneminde genetik bir hastalığa  düşünce sistemi, havadaki nem ve  ve stres olmak yerine sağlıklı
    yakalanma riskinin yüksek   stres de dahil olmak üzere genetik  beslenmenin ve spor yapmanın
    olduğunu söylüyorsa, daha düzenli  yapı dışında bulunan pek çok faktör  daha doğru olduğu kanaatinde.
    olarak kontrole gidip hayat şartlarını  önemli rol oynuyor.  Test ücretlerinin el yakıyor olduğu
    buna göre düzenleyerek riski                 da başka bir gerçek.
    minimumda tutabiliyor.    Genetik test tanıyı teyit edebilse
                   de bazı durumlarda tedavi   Öte yandan test yaptırmadan önce
    Genetik testin sonuçları gelecekte  seçeneği olmayabilir. Ayrıca  genetik test sonuçlarının sigorta ve
    çocuk sahibi olma planları için de  gen ya da kromozomdaki  iş durumunu nasıl etkileyeceğini
    faydalı bilgiler sağlayabiliyor.  değişiklik belirlenmiş olsa bile  öğrenmek önemli olabilir.
                   kişinin hastalıktan ne şiddette
    Genetik hastalıklar genellikle aileleri  etkileneceğini söylemek mümkün
    etkilediği için bir kişinin genetik  olmayabiliyor.
    yapısı hakkındaki bilgi sahibi olmak
    diğer aile üyelerinin hastalıklarının  Uzmanlar genetik testlere
    tanısı için de önem taşıyabiliyor.  gereğinden fazla anlam
                   yüklenmemesini öneriyor.
    Güvenilir midir?       Özellikle kalıtsal kanserler
    Sağlıklı bir hayat sürmek için önemli  için genetik test yaptırmanın
    bir avantaj sağlasa da genetik test  önemli bir karar olduğu, hem
    yaptırmadan önce bazı konuların  bireyin kendisini hem de ailenin
    bilincinde olmak önemli.   diğer üyelerini etkileyeceği için
                   konusunda uzmanlaşmış bir ekip
    Uzmanlara göre genetik    ile (onkoloji, genetik, patoloji,
    hastalıkların kalıtsal olduğu  radyoloji ve genel cerrahi uzmanı
    düşünülse de bu durum hepsi  hekimler ile psikologtan oluşan)
    için geçerli değil. Örneğin  çalışan merkezlere başvurulması
    kanser oluşumuna neden olan  gerektiği hatırlatılıyor. Genetik
    genetik bozukluklar çevresel  testlerin yüzlerce çeşidi olduğu ve
    faktörlerin etkisi ile de ortaya  halen geliştirilen yeni yöntemler
    çıkabiliyor. Benzer şekilde diyabet,  bulunduğu da unutulmamalı.
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36